Ciepłownictwo

Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie w okresie od 1.09.2023 r. do 30.04.2024 r.

Węgorzewo, dnia 15 maja 2023 r.

CeM-2023/825/W2

ZAPYTANIE O CENĘ

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie w okresie od 1.09.2023 r. do 30.04.2024 r.”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot i zakres rzeczowy zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania o cenę jest wybór Dostawcy na potrzeby realizacji zadania pt.: „Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie w okresie
od 1.04.2023 r. do 30.04.2024”

 1. Biomasa leśna w postaci brykietu drzewnego z trocin o minimalnych parametrach jakościowych:
  • Wartość opałowa ≥16000 kJ/kg ± 5%.
  • Wilgotność całkowita w granicach do 12%.
  • Granulacja (walec) Ø od 50 mm do 70 mm.
  • Długość od 20 mm do 50 mm.
  • Zawartość popiołu do 3%.
  • Zawartość siarki do 0,03%.
 2. Planowana ilość dostawy ok. 60 Mg – Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawiającego brykietu drzewnego w zależności od środków finansowych lub w zależności od warunków atmosferycznych.
 3. Transport samochodem z wywrotem do tyłu.
 4. Asortyment – sypki.
 5. Możliwość jednorazowego rozładunku do 20 Mg do bunkra opałowego zlokalizowanego przy kotłowni Bema 14 w Węgorzewie.
 6. Możliwość rozładunku w hali składu opału (brama wjazdowa o wymiarach wysokość 4,0 m szerokość 3,5 m).
 7. Każda partia dostawy zostanie zważona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie miasta Węgorzewo, waga do 50 Mg), z którego wynik będzie stanowił podstawę do rozliczenia ilościowego dostarczonego brykietu. W przypadku braku możliwości dokonania zważenia dostarczonego brykietu, podstawą do rozliczenia ilościowego zostaną dokumenty z ważenia Sprzedawcy.
 8. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty dostawy.
 9. Przy każdej dostawie należy załączać dokument potwierdzający spełnienie ww. parametrów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Dostawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Dostawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w produkcji biomasy i transporcie lądowym.
 9. Dostawca wykona wizję lokalna w miejscu dokonywania dostaw w celu opracowania procedur logistycznych związanych z dostawami i rozładunkiem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 1.09.2023 r. do 30.04.2024 r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienie na dostawę biomasy leśnej w postaci brykietu drewnianego z trocin, lub pelletu drewnianego z trocin wraz z transportem i rozładunkiem odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości zrealizowanych dostaw minimum 30 000,00 zł netto. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że dostawy zostały wykonane zgodnie z wytycznymi stawianymi przez Zamawiających (np. referencje) Załącznik nr 2.
 3. W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3.

 

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

 • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 31.05.2023 r. do godz. 1200.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
 2. wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
 3. wykaz wykonanych dostaw tożsamych do planowanych dostaw zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
 4. oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie w okresie od 1.09.2023 r. do 30.04.2024 r.”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Dostawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Dostawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Dostawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 11. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Dostawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa
w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Dostawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Dostawcę za dany zakres robót.
 3. Dostawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Dostawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy podać następująco
  • Cena netto za 1 Mg Biomasy leśnej
  • Cena netto za 1 Mg transportu biomasy wraz z rozładunkiem

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 

XI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 26.05.2023 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

 

XIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest suma cen netto za 1 Mg oferowanej biomasy wraz z transportu i rozładunkiem.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4.

Aktualności