Ciepłownictwo

Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

CeM-2022/4741/W2

Węgorzewo, dnia 12 stycznia 2023 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych
w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie dokumentacji do podłączenia agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania obiektu kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie uzgodniona z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Zakład Sieci Ełk

2. Dostawa agregatu prądotwórczego o poniższych parametrach i danych technicznych:
2.1 Dane podstawowe:
a) Moc znamionowa 125 kVA/100 kW
b) Moc maksymalna 137,5 kVa/110 kW
c) Napięcie częstotliwość 400V/230V – 50 Hz
d) Prąd znamionowy PRP/max LTP 180,6A/198,7A
e) Współczynnik mocy cos φ 0,8
f) Rodzaj zabudowy zabudowany/wyciszony
g) Rodzaj agregatu przewoźny (przyczepa przystosowana do ciągnięcia przez samochód osobowy Citroen Berlingo/Jumpy) posiadająca homologację i dopuszczenie do ruchu ulicznego.

2.2 Dane prądnicy
a) Typ prądnicy synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiącą, uzwojenia nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane

b) Regulacja napięcia regulator elektroniczny – AVR, +/11%, zasilany z niezależnego dodatkowego uzwojenia
c) Sprawność, THD 92,3%, THD < 3%
d) Klasa izolacji H

2.3 Dane silnika
a) Typ silnika wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany, cztery zawory na cylindrach, z wtryskiem bezpośrednim

b) Pojemność skokowa 4500 cm3
c) Prędkość obrotowa 1500 obr/min
d) Moc 167 KM
e) Rodzaj paliwa Olej napędowy

2.4 Sterowanie
Sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z menu w j. polskim i dużym czytelnym wyświetlaczem LCD. Pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy i odbiorników, pomiary wszystkich napięć i prądów na wszystkich fazach, pomiar częstotliwości, pomiar mocy, pomiar ilości paliwa wraz z zabezpieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika, czas do przeglądów okresowych. Sterownik wyposażony w wyjścia RS232, RS485, USB-serwisowe. Automatyczny test, regulowane parametry dotyczące automatycznego rozruchu agregatu.

2.5 Wyposażenie
 Akumulatory rozruchowe.
 Tłumik wydechu zabudowany w obudowie.
 Płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn chłodniczy).
 Paliwo w ilości umożliwiającej pierwszy rozruch i przeprowadzenie pełnego szkolenia pracowników.
 Obudowa z blachy ocynkowanej, zamykana na klucz.
 Wyłącznik awaryjny STOP na obudowę.
 Wyłącznik magnetotermiczny 4-ro torowy.
 Instrukcja obsługi agregatu, silnika. Prądnicy wraz z instrukcją uruchomienia i włączenia do zasilania obiektu kotłowni.
 Schematy elektryczne.
 Certyfikat gwarancji.
 Deklarację zgodności CE.
 Automatyczna tablica sterująca z SZR.
 Buforowa ładowarka akumulatora.
 Grzałka bloku silnika z termostatem.
 Elektroniczny regulator obrotów silnika (klasa G3).
 Przyczepa homologowana z zaczepem do samochodu osobowego (Citroen Berlingo/Jumpy)
 Szybkozłącze sterownicze (dla agregatów z SZR).
 Niezbędne okablowanie do podłączenia agregatu do zasilania awaryjnego obiektu za pomocą SZR.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową zawierającą opis ww. danych technicznych, wyposażenia wraz z zdjęciami poglądowymi agregatu prądotwórczego na przyczepce.

3. Prace towarzyszące
a) Montaż sterownika SZR do podłączenia agregatu do awaryjnego zasilania obiektu.
b) Przeniesienie obecnego agregatu prądotwórczego typu ZE266/18 zainstalowanego w kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie do kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4.
c) Demontaż obecnego agregatu prądotwórczego w kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 typu MG37 i montaż w jego miejsce agregatu ZE266/18 z kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 wraz z podłączeniem, uruchomieniem i przetestowaniem poprawności działania do awaryjnego zasilania obiektu.
d) Zdemontowany agregat MG37 zdeponować w obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w wskazanym miejscu przez Inwestora.
e) Podłączenie nowego agregatu (miejsce postoju wskazane przez Inwestora) poprzez SZR (szybkozłącze) do awaryjnego zasilania kotłowni przy ul. Żeromskiego 1.
f) Podczas prac związanych z demontażem i przeniesieniem agregatu należy wykonać prace towarzyszące polegające na (demontażu ścianki działowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego 1, zabezpieczenie podłogi w obiekcie na chwilę transportu, naprawę podłoża w przypadku jego uszkodzenia).
g) Przeszkolenie pracowników Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w zakresie obsługi i eksploatacji.
h) Prowadzone prace instalacyjne nie mogą spowodować wyłączenia kotłowni, obiektu nie dłużej niż 3 godziny w okresie sezonu grzewczego, po za sezonem nie dłużej niż 6 godzin.

4. Ruch eksploatacyjny.
a) Wykonać ruch eksploatacyjny w okresie 8 godzin podczas pracy kotłowni na cele c.o. i c.w.u. (normatywne obciążenie obiektu) celem sprawdzenia poprawności działania zasilania awaryjnego obiektu.

5. Pozostałe warunki
a) Okres gwarancji na wykonane prace 60 m-c.
b) Okres gwarancji agregatu prądotwórczego 60 m-c.
c) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis agregatu prądotwórczego zgodnie z DTR agregatu w okresie 60 m-c.

II. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT
1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
3. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie
z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
4. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia
w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
b) opracowanie i zatwierdzenie we właściwym Zakładzie Energetycznym pozwoleń, uzgodnień,
c) budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy,
d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich wraz z zabezpieczeniem wykopów,
e) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
f) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
g) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
h) prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
i) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
j) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
k) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
l) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami należy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
m) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową (zapytanie o cenę), zaleceniami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru, ponadto:
a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
c) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji postępowania.
7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji zapytania o cenę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
8. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
9. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością Wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
10. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.

III. OKRES GWARANCJI
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały dostarczone przez Wykonawcę i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do sporządzenia schematu instalacji elektrycznej, w tym: uzgodnienia, mapy, podkłady geodezyjne, oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejącego budynku i instalacji, a także warunków technicznych dostawy mediów niezbędnych do wykonania dokumentacji (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba).
8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
9. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań.
10. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) budowlane oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
11. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do:

  • 30.09.2023 r. opracowanie dokumentacji, realizacja dostawy agregatu prądotwórczego, montażu wraz z podłączeniem, przeszkolenia pracowników.
  • 15.10.2023 r. wykonanie ruchu eksploatacyjnego.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na roboty budowlane/instalacyjne w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł. każde. Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru robót) – Załącznik nr 2.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 że, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) niezbędne do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

VII. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:
• Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert tj. do 31.01.2023 r. do godz. 12.00

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
b) wykaz wykonanych prac tożsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
c) oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.

X. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.
1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I „Przedmiot zamówienia”.
2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać:
1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:
Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.
ul. B. Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie nastąpi w dniu 31.01.2023 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego.

XV. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.
W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
4. Projekt umowy – załącznik nr 4,


Zmiana terminu składania ofert


Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”


Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”.

Aktualności