Ciepłownictwo

Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 26 października 2021 r.

CeM-2021/3603/W1

ZAPYTANIE O CENĘ

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

UWAGA !!! ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

szczegółowe informacje tutaj „treść zmiany

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot i zakres rzeczowy zapytania ofertowego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni  zlokalizowanych przy ul. B. Chrobrego 4 i Żeromskiego 1 w Węgorzewie w okresie
od 01.01.2022 r. do 30.04.2022 r. w szacowanej ilości:

            – Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1 – 507.000 litrów

            – Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4 – 144.600 litrów

wg poniższego harmonogramu dostaw paliwa:

L.p Adres kotłowni I II III IV Razem
1 B. Chrobrego 4 42.440 31.600 39.200 31.360 144.600
2 Żeromskiego 1 158.750 116.250 129.950 102.050 507.000
3 Ilość tankowań w miesiącu 15 11 12 10 48

a) Olej opałowy lekki odpowiadający wymaganiom wg. Polskiej Normy
PN-C-96024:2020 o parametrach jakościowych:

 • Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,
 • Zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1 % (m/m),
 • Temperatura zapału – powyżej 56oC,
 • Temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20oC,
 • Gęstość w temp. 15oC nie większa niż 860 kg/m3,
 • Zawartość zanieczyszczeń stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,
 • Barwa czerwona.

b) Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy:

 • Kotłownia B. Chrobrego 4 – 16000 litrów (8 szt. po 2000 litrów)
 • Kotłownia Żeromskiego 1 – 14000 litrów (7 szt. po 2000 litrów).

c) Jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego będzie wynosić do 14000 litrów. Ilość dostarczanego jednorazowego paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w okresie dostawy.

d) Określenie powyższej ilości oleju opałowego lekkiego (łącznie) 600 litrów jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zmawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkości podanych powyżej.

e) Dostarczony olej opałowy musi spełniać wymagania stawanie przez Polską Normę PN-C-96024:2020 ”Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz spełniać wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016, poz. 2008),
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1822),
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1200).

f) Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

g) Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zmawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.

h) Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zmawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Zmawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godzinie 12:00, Wykonawca może dostarczyć olej opałowy w poniedziałek do godziny 12:00.

i) Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportowym do tego przystosowanym tj. autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełnienia zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min 15 mb.).

j) Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zmawiającemu świadectwa jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez Dostawcę oleju parametrów jakościowych określonych w pkt. 1, litera a). opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginały lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.

k) Dostarczona przez Dostawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna z wskazaniem zalegalizowanego licznika lekkiego oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej paliwo. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zmawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego
na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek lekkiego oleju opałowego.

l) Dokumentem potwierdzający wykonanie każdej dostawy będzie protokół (lub inny dokument np. dowód WZ) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zmawiającego i Wykonawcy, określający faktyczną ilość dostarczonego oleju.

m) Ustalona cena może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wskaźnikiem wynikającym ze zmiany cen oleju opałowego u producenta obowiązujących w dniu dostawy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2018 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Dostawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Dostawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w produkcji biomasy i transporcie lądowym.
 9. Dostawca wykona wizję lokalną w miejscu dokonywania dostaw w celu opracowania procedur logistycznych związanych z dostawami i rozładunkiem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamejz przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Dostawca musi posiadać w okresie realizacji zmówienia ważną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 5 zamówień na dostawę paliwa płynnego „olej opałowy lekki” wraz z transportem i rozładunkiem odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości zrealizowanych dostaw minimum 50 000,00 zł netto każde. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że dostawy zostały wykonane zgodnie z wytycznymi stawianymi przez Zamawiających (np. referencje) Załącznik nr 2.
 4. W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czynności i posiada ważną koncesje na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3.

 

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

 • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33.

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 8.11.2021 r. do godz. 1200.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
  • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
  • wykaz wykonanych dostaw tożsamych do planowanych dostaw zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
  • oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Dostawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Dostawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Dostawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Dostawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa
w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Dostawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Dostawcę za dany zakres robót.
 3. Dostawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Dostawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cenę oferty należy podać jako cenę netto za 1 litr lekkiego oleju opałowego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni.

 

XI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej w siedzibie lub na adres Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 8.11.2021 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

XIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto za 1 litr oferowanego lekkiego oleju opałowego.

W przypadku dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4.
 5. Zapytanie ofertowe

WYNIKI ZAPYTANIA

Aktualności