Ciepłownictwo

Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 22.03.2021r.

numer sprawy: CeM-2021/659/W1

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, reprezentowana przez Zarząd Spółki:Maciej Zmitrowicz – Dyrektor

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 –        Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy przy złożeniu oferty.

Załącznik nr 2 –        Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia sektorowego.

Załącznik nr 3 –        Projekt Umowy.

Załącznik nr 4 –        Projekt montażu wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie.

Załącznik nr 5 –        Schemat ideowy układu uzdatniania wody.

Protokół z otwarcia ofert

Aktualności