Ciepłownictwo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany sieci ciepłowniczej dla kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Protokół z otwarcia ofert

Węgorzewo, dnia 8 marca 2023 r.

CeM-2023/928/W1

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na przygotowanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany sieci ciepłowniczej dla kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185.)

 

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wymiany sieci ciepłowniczej kotłowni zlokalizowanej przy B. Chrobrego 4 w Węgorzewie, zgodnie z załączoną koncepcją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zakres opracowania obejmuje odcinek od Komory K1 do drugiego przyłącza budynku przy ul. B. Chrobrego 6.
 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 4 egz. papierowej wersji projektu oraz 1 egz. elektroniczny projektu budowlano-wykonawczego zawierającego:
 • Opis techniczny z doborem średnic, wydajności pomp obiegowych w kotłowni, regulacją hydrauliczną sieci c.o. i c.w.u. osiedla przy B. Chrobrego i Jana Pawła II.
 • Mapy, plany, rysunki, profile sieci ciepłowniczej, schematy montażowe, schematy instalacji alarmowej.
 • Uzgodnienia z właścicielami terenu na posadowienie sieci ciepłowniczej, uzgodnienia kolizji z innymi właścicielami sieci podziemnych.
 • Pozostałe opracowania wymaganie przy sporządzaniu dokumentacji technicznej.
 • Dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i uzgodnienia (jeśli będą wymagane).

II . Zakres zamówienia:

 1. Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:
  • Projekt architektoniczno – budowlany.
  • Projekt zagospodarowania terenu.
  • Projekt budowlany wymiany i budowy nowej sieci ciepłowniczej zgodny z wytycznymi do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Przedmiar robót
  • Kosztorys inwestorski,

2.       Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Uzgodnienia i warunkami uzyskanymi od Właścicieli terenu.
 • Aktualne Polskie Normy.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów.
 4. Termin wykonania zamówienia tj. 2 miesiące od podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany sieci ciepłowniczej dla budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert do: 22 marca 2023 r. (środa), godz. 1100

 

VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie: Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 22 marca 2023 r. (środa) do godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).
 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 700-1500).

X. Załączniki

 1. Koncepcja wymiany sieci – zał. nr 1
 2. Formularz ofertowy – zał. nr 2
 3. Projekt umowy – zał. nr 3

Aktualności