Ciepłownictwo

Studium wykonalności zadania wraz z dokumentacją techniczną w zakresie modernizacji źródła ciepła i rozbudowy o jednostki wytwórcze w ramach OZE lub kogeneracji dla budynków kotłowni miejskich przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 8 marca 2023 r.

CeM-2023/929/W1

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na przygotowanie: „Studium wykonalności zadania wraz z dokumentacją techniczną w zakresie modernizacji źródła ciepła i rozbudowy o jednostki wytwórcze w ramach OZE lub kogeneracji dla budynków kotłowni miejskich przy ul. Żeromskiego 1 i  B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie studium wykonalności zadania wraz z dokumentacja techniczną w następujących wariantach:

1. Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1

 • Wykonanie studium wykonalności w zakresie modernizacji źródła ciepła i rozbudowy o jednostki wytwórcze w ramach OZE lub kogeneracji (opracowanie zawierające wszystkie niezbędne elementy aby można było aplikować o dofinansowanie) w dwóch wariantach.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej do zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu.
 • Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączeniowych, pozwoleń, zezwoleń związanych z przedmiotową inwestycją.
 • Wskazanie możliwych źródeł dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
 • Wykonanie części opisowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z wytycznymi jakie obowiązują przy składaniu studium wykonalności zadania do dofinansowań),
 • Świadczenie usług doradczych w ramach zawartej umowy,
 • Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej oraz dokumentacje projektową w postaci drukowanej oraz wersji elektronicznej (wraz z odblokowanym arkuszem kalkulacyjnym) – w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

2. Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4

 • Wykonanie studium wykonalności w zakresie modernizacji źródła ciepła i rozbudowy o jednostki wytwórcze w ramach OZE lub kogeneracji (opracowanie zawierające wszystkie niezbędne elementy aby można było aplikować o dofinansowanie) w dwóch wariantach.
 • Wykonanie dokumentacji technicznej do zaakceptowanego przez Zamawiającego wariantu.
 • Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączeniowych, pozwoleń, zezwoleń związanych z przedmiotową inwestycją.
 • Wskazanie możliwych źródeł dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia,
 • Wykonanie części opisowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z wytycznymi jakie obowiązują przy składaniu studium wykonalności zadania do dofinansowań),
 • Świadczenie usług doradczych w ramach zawartej umowy,
 • Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej oraz dokumentacje projektową w postaci drukowanej oraz wersji elektronicznej (wraz z odblokowanym arkuszem kalkulacyjnym) – w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Opracowanie studium i przedstawienie wariantów dla Zamawiającego: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 1. Wykonanie projektu technicznego do zaakceptowanego wariantu: 3 miesiące od dnia akceptacji przedstawionego wariantu.

III. WYMAGANIA DLA OFERENTÓW I PŁATNOŚĆ

 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi polegające na sporządzeniu studium wykonalności i/lub wniosku o dofinansowanie projektu i/lub biznesplanu za wynagrodzeniem nie niższym niż 10 000 zł brutto każda.
 2. Płatność jednorazowa w terminie 14 dni, po wykonaniu przedmiotu umowy.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego, rozliczonego na podstawie oferty Wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
 4. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1.

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać drogą pocztową do siedziby:
  • „Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
  • B. Chrobrego 4
  • 11-600 Węgorzewo”
  • Z dopiskiem: „Oferta Studium wykonalności”
 2.  Ocena ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia postępowania ofertowego.
 3. Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone w okresie do 7 dni roboczych od terminu oceny ofert i opublikowane na stronie www.cem.wegorzewo.pl.
 4.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty należy składać do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12:00

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Formularz ofertowy zawierający następujące elementy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania):
 • Nazwę oferenta
 • Dane rejestrowe
 • Adres oferenta
 • Cenę netto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
 • Datę ważności oferty (nie krótszą niż 30 dni od dnia złożenia)
 • Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji
 1. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz
  z listą referencyjną – min. 3 zrealizowane projekty w przedmiocie opracowania wniosku o dofinansowanie i/lub studium wykonalności i/lub biznesplanów, wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą wynikać:
 • z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 • z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu;
 • z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
 • z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
 • Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego ze Zleceniobiorcą jest dopuszczalna w zakresie zmiany terminów realizacji usług
  w przypadku:

 

 1. działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
 2. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 3. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  1. Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  2. Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty
  3. Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego
 • W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie zrealizowaną część umowy, bez uprawnienia do roszczeń odszkodowawczych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 3. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
 4. Ocena Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena ofert dokonana przez Zamawiającego jest ostateczna.
 5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:
  • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33.
  • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 44.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego CeM

załącznik nr 3 – Wzór umowy

Studium wykonalności – co zawiera

 


 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Aktualności