Ciepłownictwo

Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 21 lipca 2021 r.

CeM-2021/2549/W1

Zapytanie o cenę

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty
na: „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach:
Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie”

Zakres zamówienia:

1. Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1:

Kotły:

 • Domobloc N typ DCN1500 producent Schäffer, szt. 2
 • De Dietrich C630-1300 Eco kondensacyjny o mocy 1303 kW, szt. 2

Palniki:

 • gazowo-olejowy RWS 190/MMZ 784T producent RIELLO BURNERS, szt. 1
 • gazowo-olejowy GKP-106,3H producent OILON, szt. 1

Zakres prac:

 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C630-1303 zgodnie z DTR.
 • Przegląd układu automatyki i wizualizacji firmy SIEMENS.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych – 3 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej (w zładzie) oraz uzupełniającej.
 • Wymiana elektrod zapłonowych w kotła kondensacyjnych C630-1303.

2. Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4:

Kocioł:

 • Viessmann VITOPLEX 100, szt. 2
 • De Dietrich C310-570 ECO kondensacyjny o mocy 573 kW, szt. 1

Palnik:

 • gazowo – olejowy firmy GIERSCH typ MK3.1-ZM-L-N
 • gazowy firmy GIERSCH typ MG2-ZM-L-N

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy FRISKO.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C310-570.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, elektrody jonizującej, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika oraz systemu zabezpieczenia kotła kondensacyjnego
  C310-570).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych w palnikach GIERSCH.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżki olejowej.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej (w zładzie) oraz uzupełniającej.
 • Wymiana elektrody zapłonowej w kotle kondensacyjnych C310-570.

Czyszczenie płomienicy, płomieniówek kotłowych, kotłów w kotłowniach przy ul. Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4 (kotły Vitoplex 100 – 2szt.), wykonało CeM we własnym zakresie.

Po wykonaniu w/w prac należy wystawić protokoły z przeprowadzenia przeglądu z poszczególnej kotłowni wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych.

Wykonawca udzieli 6 m-c gwarancji na wykonane prace związane z przeglądem urządzeń kotłowni od daty przekazania kompletu protokołów.

Termin wykonania prac od 16.08.2021 do dnia 31.08.2021 r.

II. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądów dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  2. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji grup I, II (kotły wodne o mocy nie mniejszej niż 1500 kW) i III w zakresie E i D do wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firm VIESSMANN (kotły Vitoplex 100), De Dietrich (kotły C310-570, GT430-10), GIERSCH (palniki MK3.1-ZM-L-N, MG2-ZM-L-N), RIELLO (LS 68/MMX779T1, RWS190/MMZ 784T), SYR (demineralizatory 3200, zawory bezpieczeństwa, zabezpieczenia poziomu wody) do przeprowadzania prac związanych z przeglądami, regulacjami oraz remontem urządzeń.

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz.710).

V. Termin składania ofert: do 2.08.2021 r. (poniedziałek), do godz. 1200

VI. Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400),

 

Załączniki:

 1. Formularz Ofertowy
 2. Zapytanie ofertowe

Aktualności