Ciepłownictwo

Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowaną z kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory K1

Węgorzewo, dnia 13 marca 2023 r.

CeM-2023/651/W1

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowaną z kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory K1”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Wymiana sieci ciepłowniczej
  • Wymiana obecnej sieci magistralnej c.o. 2xDN200, cwu 1xDN100, cyr. 1xDN80 wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowaną na odcinku od kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory K1 o długości ok. L= 180 mb. zgodnie z schematem załączonym do zapytania.
  • Do budowy nowej sieci preizolowanej należy zastosować rury i kształtki preizolowane stalowe ze szwem: do c.o. stal czarna, do c.w.u stal ocynkowana (spawana).
  • Grubość izolacji termicznej kształtek i rur preizolowanych w wykonaniu standard.
  • Hermetyzację sieci preizolowanej wykonać za pomocą złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjne typu NTX (mufy).
  • W strefach kompensacyjnych należy wykonać za pomocą płytami piankowymi lub matami z wełny mineralnej zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.
  • Prace w komorze ciepłowniczej:
   • Odnogi w komorze wykonać jako wcinki w sieci ciepłowniczą.
   • Izolację rurociągów w komorze wykonać z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości minimum 5 cm.
   • Wymiana istniejących zasuw ciepłowniczych na nowe o średnicach:
   • Na cele c.o. : 2 szt. DN 200; 2 szt. DN 150.
   • Na cele c.w.u.: 1 szt. DN 100; 2 szt. DN 65; 1 szt. DN40.
   • Wymiana manometrów z zastosowaniem rurek i kurków manometrycznych.
   • Wymiana zaworów spustowych na zawory kulowe flaszowe.
   • Wykonanie nowych odpowietrzeń sieci ciepłowniczej i odnóg za pomocą zaworów kulowych flanszowych.
   • Wykonanie zamknięcia na obecnych włazach wejściowych.
  • Przy demontażu kanału łupinowego, zdemontowane łupiny należy zutylizować.
  • Podczas wymiany należy wykorzystać kanał łupinowy, jako przejście pod drogą wewnętrzną.
  • Likwidacja punków stałych.
  • Wykonanie odwodnienia nowego kanału.
  • Rury, kształtki preizolowane muszą być wyposażone w instalację wykrywania nieszczelności w systemie impulsowym kompatybilną z systemem firmy ZPU Międzyrzecz.
  • Końce inkantacji alarmowej zabudować w puszkach pomiarowych. Jeden komplet w pomieszczeniu wyjścia sieci z budynku kotłowni, drugi w miejscu wejścia sieci do komory ciepłowniczej.
  • Wykonać system nadzoru nad szczelnością sieci preizolowanej.
  • Zakończenie rurociągów preizolowanych wykonać za pomocą pokryw końcowych.
  • Wszelkie prace przygotowawcze, budowlane, montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w COBRTI INSTAL Zeszyt 4 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.
  • Zagospodarować urobek gruntu powstałego podczas prowadzenia prac budowlanych. Sieć cieplną ułożyć na nowej podsypce i obsypce piaskowej.
  • Na obsypce należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z napisem „SIEĆ CIEPŁOWICZA”.
  • W miejscu po wykonaniu wyminany na całej długości należy rozplantować
  • Po zakończeniu prac budowlanych przywrócić teren do stanu pierwotnego
   z uzyskaniem pozytywnych protokołów odbioru terenu przez ich Właścicielii Dysponentów nieruchomości.
  • Na czas prowadzenia prac ziemnych należy wykonać przesadzenia drzew, krzewów w celu ich ochronnych. Po zakończeniu prac ziemnych przesadzone drzewa, krzewy należy ponownie posadzić w pierwotne miejsca. Drzewkai krzewy należy zabezpieczyć na czas przesadzenia.
  • Wykonanie następujących schematów:
   • montażowego sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem miejsc wykonania muf,
   • przebiegu instalacji alarmowej.
 2. Prace dodatkowe
 • Wykonać instalację techniczną wzdłuż kanału ciepłowniczego za pomocą kabla światłowodowego ziemnego ułożonego w rurze ochronnej pomiędzy budynkiem kotłowni a komorą ciepłowniczą z zapasem ok. 10 mb.
 • Wykonać trwałego odłączenia przyłącza na cele c.o. i c.w.u. do budynku przy B. Chrobrego 5c w miejscu zaznaczonym na mapce. Miejsce odłączenia przy przyłączu ciepłowniczym do budynku przy ul. B. Chrobrego 5b. Miejsce odłączenia należy zakończyć mufą termozgrzewalną usieciowioną na rurociągach c.o. jak też c.w.u.

II. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

 1. Prace związane z wymianą sieci należy prowadzić po zakończeniu sezonu grzewczego 2022/23.
 2. Podczas prowadzenia prac dopuszcza się przerwę w dostawnie c.w.u., uzgodnioną z Zamawiającym. Niniejsza przerwa nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.
 3. Prace demontażowe i montażowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość w dostawie ciepłej wody użytkowej.
 4. Ze względu na posiadanie obecnego systemu dystrybucyjnego wykonanego w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz z systemem wykrywania nieszczelności typu impulsowego, Zamawiający dopuszcza stosowanie rur i kształtek preizolowanych innych producentów pod warunkiem uzyskania oświadczenia od ZPU Międzyrzecz o możliwości łączenia tych technologii. oświadczenie należy załączyć do oferty.
 5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowychi budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).
 7. Odpady w postaci złomu z demontażu starej sieci cieplnej (rury, punkty stałe oraz pozostały złom metalowy) Wykonawca przekaże nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ilość złomu uzyskanego podczas wykonywania prac demontażowych do chwili bezpłatnego przekazania jego Zamawiającemu. Wykonawca jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r. U. 2013 poz. 21 z pózn. zm. oraz ustawą z dnia 13 marca 2017r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2017 poz. 519 z pózn. zm.
 8. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  • organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  • opracowanie i zatwierdzenie we właściwym Zarządzie Dróg projektu obsługi komunikacyjnej budowy,
  • budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowyi odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy,
  • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
  • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
  • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
  • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień,
  • obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym:
   • wyznaczenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów,
  • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami należy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
  • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru przez Właścicieli ww. terenu.
  • zabezpieczenie wszelkiej roślinności (drzewka, krzewy, itp.) na czas prowadzenia prac budowlanych (ziemnych) oraz ponowne jej posadzenie w pierwotnych miejscach (niniejsze przesadzenia nie mogą spowodować uszkodzeń roślinności).
 9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z zakresem zapytania, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ponadto:
  • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i  aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
 10. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji do niniejszego postępowania i zapisami w Zapytaniu o cenę.
 11. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji do niniejszego postępowania są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
 12. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
 13. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
 14. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością Wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 15. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.
 16. Wykonawca zapewnia wszelkie dodatkowe uzgodnią z Właścicielami terenu w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

                                                                                                                           

III. OKRES GWARANCJI

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały dostarczone przez Wykonawcę
i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy                                   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do sporządzenia schematów, w tym: uzgodnienia, mapy, podkłady geodezyjne, oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejącego budynku i instalacji, a także warunków technicznych dostawy mediów niezbędnych do wykonania dokumentacji (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba).
 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
 9. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań.
 10. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) budowlane oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2023 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamejz przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy sieci cieplnej preizolowanej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł. każde. Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru robót) – Załącznik nr 2.
 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 że, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) niezbędne do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie sieci sanitarnych, cieplnych.

 

VII. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

 • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 31.03.2023 r. do godz. 12.00.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
  • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym    załącznik nr 1,
  • wykaz wykonanych prac tożsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
  • oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Wymiana sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na preizolowaną z kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 do komory K1”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.
 9. Zamawiający po wyborze Wykonawcy będzie żądała przestawienia kosztorysu ofertowego na podstawie którego została sporządzona umowa. Na etapie składania ofert kosztorys nie sjest wymagany.

 

X. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa
w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 

XIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

XV. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4,
 5. Schemat wymiany sieci ciepłowniczej – załącznik nr 5.

Aktualności