Ciepłownictwo

Zmiana Zapisów zapytania o cenę na Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 4 listopada 2021 r.

CeM-2021/3603/W4

           

Zmiana Zapisów Zapytania o cenę

 

dotyczącego wykonania zadania pn.:  „Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 

Zamawiający na podstawie zapisu zawartego w Rozdziale I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, § 6 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
na dostawy, usług i robót budowlanych w Ciepłowniach Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie z dnia 19.03.2021 r. zmienia treść:

 

  1. Do rozdziału I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA dodaje się zapis:

n) Marża Dostawcy podana w formularzu ofertowym jest stała przez cały okres trwania umowy.

 

  1. Zmienia się zapis rozdziału OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

z:

Cenę oferty należy podać jako

Cenę netto za 1 litr lekkiego oleju opałowego

na:

Cenę oferty należy podać jako:

a) cenę netto producenta za 1 litr lekkiego oleju opałowego wyrażona w PLN,

b) wysokość marży Dostawcy za 1 litr lekkiego oleju opałowego wyrażona w PLN,

c) łączna cena za 1 litr lekkiego oleju opałowego (cena producenta + marża Dostawcy) wyrażona w PLN.

d) Ceny należy podać na dzień składania ofert tj. 8.11.2021 r.

 

Jednocześnie informujemy o zmianie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania o cenę znak CeM-2021/3603/W1 z dnia 26.10.2021 r.

Pozostałe zapisy Zapytania o cenę nie ulegają zmianie.

 

Załącznik nr 1 – po zmianie

Treść zmiany

Aktualności