Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka
z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków przy
ul. Pionierów i ul. Teatralnej w Węgorzewie.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Węgorzewie przy nw. lokalizacjach:

1.       ul. Pionierów 11 – dz. nr ewid. 761 obręb 01-Węgorzewo,

2.       ul. Pionierów 13 – dz. nr ewid. 761 obręb 01-Węgorzewo,

3.       ul. Pionierów 15 – dz. nr ewid. 761 obręb 01-Węgorzewo,

4.       ul. Teatralna 6 – dz. nr ewid. 623 obręb 01-Węgorzewo,

5.       ul. Teatralna 8 – dz. nr ewid. 623 obręb 01-Węgorzewo,

6.       ul. Teatralna 12 – dz. nr ewid. 623 obręb 01-Węgorzewo,

7.       ul. Teatralna 14 – dz. nr ewid. 623 obręb 01-Węgorzewo.

 

Zakres ekspertyz:

Ekspertyzy winna być opracowane przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także powinny określać m.in.:

-        zakres robót niezbędnych do doprowadzenia całego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuką budowlaną,

-        opis stanu technicznego budynku,

-        przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczeń obiektu budowlanego,

-        określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Wykonawca powinien dokonać szczegółowych oględzin i odkrywek (sprawdzenie stanu zawilgocenia, uszkodzeń biologicznych i mechanicznych). Zamawiający udostępni wejście na teren oraz do budynków.

 

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-        formularz Ofertowy – załącznik nr 1,

-        Wykonawca musi wykazać, że jest rzeczoznawcą budowlanym i w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej pięć ekspertyz technicznych budynków mieszkalnych.

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

 

Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien przewidzieć ewentualną konieczność wykonania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, na których posadowione są ww. budynki.

 

Termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 13 marca 2015r. (piątek) do godz. 1100 z dopiskiem na kopercie: "Oferta–Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków przy ul. Pionierów i ul. Teatralnej w Węgorzewie”.

 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert
w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

Załącznik do pobrania - Formularz ofertowy 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR