Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11 - go Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie. Zakres prac do wykonania w ramach ww. przeglądu wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. przeglądu.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- formularz Ofertowy – załącznik nr 2,

- Wykonawca musi wykazać, że posiada stosowne uprawnienia do wykonania niniejszych przeglądów.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Termin wykonania: 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni  Miejskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 30 marca 2015r. (poniedziałek) do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie: "Oferta–Przeglądy techniczne kotłowni”.

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert

w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Łukasz Siniuk – , tel. 87 427 59 33 (w godz. 8:00-14:00).

 

Załączniki

1. Zakres prac objętych przeglądami i regulacją urządzeń

2. Formularz Ofertowy

 

 

W związku z zapytaniem Oferentów do zaproszenia pn. „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11 - go Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie” w sprawie, jakie dokumenty są niezbędne dla potwierdzenia posiadania stosownych uprawnień udzielamy następującej odpowiedzi:

Dla spełnienia wymagań określonych w zapytaniu wystarczy dokument potwierdzający (certyfikat, zaświadczenie autoryzacyjne producenta) możliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych (w celu zachowania ważności gwarancji urządzeń) oraz Uprawnienia kwalifikacyjne E i D w grupach I, II, III.

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR