Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM/AZK-1754/05/2015                          

                                                                                           Węgorzewo, dnia 8 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.”  

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w niżej wymienionych lokalach mieszkalnych zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, położonych w Węgorzewie przy:

1.    ul. A. Krajowej 3/1,

2.    ul. A. Krajowej 3/4,

3.    ul. Kraszewskiego 40E/2

4.    ul. Plac Wolności 12/3,

5.    ul. Plac Wolności 13/1,

6.    ul. Teatralna 6/3.

Wewnętrzną instalację gazową należy zaprojektować od istniejących leżaków na klatce schodowej do poszczególnych lokali. Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi wydanymi przez PSG.

Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt budowlany na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, zawierający plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i ekspertyzy oraz uzgodnienia – po 4 egzemplarze dla każdego lokalu.

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

a) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii, ekspertyz
i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania zlecenia.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 15 maja 2015r. (piątek) do godz. 1100 z dopiskiem na kopercie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.” 

 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

W imieniu Zamawiającego

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf.)

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR