Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM/AZK-1754/05/2015                          

                                                                                           Węgorzewo, dnia 8 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.”  

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w niżej wymienionych lokalach mieszkalnych zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, położonych w Węgorzewie przy:

1.    ul. A. Krajowej 3/1,

2.    ul. A. Krajowej 3/4,

3.    ul. Kraszewskiego 40E/2

4.    ul. Plac Wolności 12/3,

5.    ul. Plac Wolności 13/1,

6.    ul. Teatralna 6/3.

Wewnętrzną instalację gazową należy zaprojektować od istniejących leżaków na klatce schodowej do poszczególnych lokali. Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi wydanymi przez PSG.

Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt budowlany na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, zawierający plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i ekspertyzy oraz uzgodnienia – po 4 egzemplarze dla każdego lokalu.

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

a) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii, ekspertyz
i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania zlecenia.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 15 maja 2015r. (piątek) do godz. 1100 z dopiskiem na kopercie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.” 

 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

W imieniu Zamawiającego

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf.)

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR