Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 lutego 2018 |
Imieniny: Eleonory, Feliksa, Kiejstusa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
07
lutego
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
25
stycznia
Zapytanie ofertowe - Zasoby komunalne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”

Termin składania ofert:
6 lutego 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Zestawienie złożonych ofert cenowych.
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM/AZK-1830/05/2015                                            Węgorzewo, dnia 18 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż stolarki okiennej do budynków zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej i PCV do budynków komunalnych gminy Węgorzewo.

 

Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować w budynkach mieszkalnych położonych w Węgorzewie przy nw. ulicach stolarkę okienną i drzwiową wykonaną w technologii drewnianej lub PCV wg poniższego zestawienia.

 

Lp.

Miejsce montażu

Ilość [szt.]

Technologia wykonania

PCV

DREWNO

OKNA

1

Zamkowa 37/4 (Węgorzewo)

3

 

 

2

Teatralna 6/1 (Węgorzewo)

3

 

 

3

Kraszewskiego 5/1A (Węgorzewo)

1

 

 

4

Jaracza 4 (Węgorzewo)

1

 

 

5

Prusa 12 (Węgorzewo)

20

 

 

6

A. Krajowej 3 (Węgorzewo)

11

 

 

7

Jaracza 30 (Węgorzewo)

38

 

 

8

Trygort 106/3

2

 

 

9

Prynowo 8 (sklep)

2

 

 

DRZWI ZEWNĘTRZNE

10

A. Krajowej 3 (Węgorzewo)

2

 

 

11

Jaracza 30 (Węgorzewo)

2

 

 

Do wyceny należy przyjąć w przypadku stolarki PCV – kolor biały obustronnie, w przypadku drewna – kolor naturalny.

Okna powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła wynoszącym U(max)  ≤ 1,3 [W/(m2·K)]

Drzwi zewnętrzne powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła wynoszącym U(max)  ≤ 1,7 [W/(m2·K)]

Stolarka powinna nawiązywać do obecnej formy i zachować istniejące kształty i podziały.

Zakres zamówienia obejmuje demontaż starej stolarki, dostawę i montaż nowej, wykonanie obróbek tynków wokół okien.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy osobisty pomiar stolarki okiennej i drzwiowej przed wykonaniem wyceny.

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów
z tym związanych.

Oferty powinny zawierać wykaz stolarki wraz ze szkicem poszczególnych elementów.

 

Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania zlecenia.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 27 maja 2015r. (środa) do godz. 1100 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa i montaż stolarki okiennej do budynków zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo”. 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert
w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert lub wybrania oferty częściowej bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

W imieniu Zamawiającego

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR