Ciepłownie Miejskie
dziś jest 24 października 2017 |
Imieniny: Rafaa, Marcina
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
25
lipca
Zapytanie ofertowe - Krzywa 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

                                                                                              Węgorzewo, dnia 15 maja 2015 r.

CeM/AZK-1816/05/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do wiatrołapów budynku socjalnego Janówko 2”  

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do wiatrołapów i pomieszczenia gospodarczego w budynku socjalnym położonym w miejscowości Janówko 2

Zakres zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować w budynku socjalnym położonym w miejscowości Janówko 2 drzwi zewnętrzne do wiatrołapów i pomieszczenia gospodarczego.

Ilość stolarki drzwiowej:

- drzwi zewnętrzne wejściowe do wiatrołapów – 10 szt.

- drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego – 1 szt.

Orientacyjne wymiary stolarki powinny wynosić:

- szerokość 90 cm,

- wysokość 205 cm.

Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz i być kompletne, tj. posiadać klamkę, stopkę do blokowania drzwi po otwarciu i zamek z wkładką.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferenci powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów
z tym związanych.

Termin wykonania: 21 dni od dnia podpisania zlecenia. 

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 22 maja 2015r. (piątek) do godz. 1100 z dopiskiem na kopercie: „Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do wiatrołapów budynku socjalnego Janówko 2”. 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert
w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

Załacznik nr 1 - formularz ofertowy (.pdf)

 

 

 

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR