Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM/AZK-1870/05/2015                                               Węgorzewo, dnia 20 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jaracza 30 w Węgorzewie”.

 I.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie na działce nr ewid. 181 obręb 01-Węgorzewo.

Przedmiotowy obiekt znajduje się w zespole budynków lokalnego węzła kolejowego (w zespole budynków lokomotywowni wachlarzowej) w Węgorzewie wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 10 listopada 1994 r., znak: WKZ/1013/d/94.

W związku z powyższym przedmiotowy budynek objęty jest prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi składać się z następujących opracowań:

1.   Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Jaracza 30 – 5 egz.

2.   Przedmiar robót – 1 egz.

3.   Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

4.   Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.

5.   Komplet ww. opracowań w wersji elektronicznej (pliki Word, pdf)
na płycie CD – 1 egz.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: do dnia 15 lipca 2015 r.

II.      Zakres zamówienia:

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinien obejmować:

 • wykonanie konserwatorskiej inwentaryzacji stanu wyjściowego,
 • orzeczenie o stanie technicznym konstrukcji więźby dachowej, stropów i ścian konstrukcyjnych,- program prac budowlanych i konserwatorskich obejmujący swym zakresem wykonanie następujących prac:
 • przebudowę kominów w części ponad dachem,
 • wykonanie nowych ław kominiarskich o konstrukcji stalowej w kolorze pokrycia dachu,
 • wymianę na nowe obróbek blacharskich na całej powierzchni dachu,
 • demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej,
 • usunięcie starego zniszczonego pokrycia dachowego z papy,
 • wymianę zgniłego i uszkodzonego deskowania dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych (wynikających z orzeczenia o stanie technicznym konstrukcji),
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku z blachy na tzw. rąbek stojący w kolorze ceglastym,
 • skucie uszkodzonych tynków elewacyjnych,
 • uzupełnienie skutych starych tynków na ścianach i gzymsach,
 • malowanie elewacji budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej całego budynku,
 • remont korytarzy i klatki schodowej polegający na malowaniu ścian i sufitów oraz balustrad i wymianą pokrycia posadzek,
 • remont wspólnych wc (wymiana ustępów, ułożenie glazury, itp.
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej na korytarzach i klatce schodowej wraz z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej WLZ i lokalach mieszkalnych,
 • pozostałych prac niezbędnych do wykonania, które wynikną w toku przygotowania dokumentacji projektowej.

Dokumentem wyjściowym do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowią  zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku – określone pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.II.5183.42.2015.JM z dnia 29.04.2015 r. – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie prace projektowe należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji, w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014, poz. 1446)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U.z 2011 r. Nr 165 poz. 987 z 2015 poz. 383),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

 

UWAGA! Rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.

III.    Postanowienia ogólne

1.   Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV.    Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami łącznie z uzgodnieniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku.

2.    Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.

3.    Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a)  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

4.    Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w projektowaniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony poprzez przedstawienie kserokopii stron tytułowych wykonanych projektów remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź przedstawi referencje.

 

V.     Opis sposobu przygotowania ofert

1.    Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

2.    Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

3.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4.    Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

5.    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

6.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jaracza 30 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

8.    Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI.    Termin składania ofert: do 27 maja 2015 r. (środa), godz. 1100

VII.     Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII.    Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 27 maja 2015r. (środa) do godz. 1100.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.


IX.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

Załącznik nr 1 (.pdf)

Załącznik nr 2 (.pdf)

Treść ww. ogłoszenia w formie .pdf

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR