Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM/AZK-2805/07/2015                                             Węgorzewo, dnia 22 lipca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych”.

I.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zakresie wynikającym z art. 62 ustawy  Prawo budowlane w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Węgorzewo, zgodnie z wykazem budynków.

II.      Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków komunalnych Gminy Węgorzewo zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

Lp.

Obiekt budowlany

Roczny przegląd budynku

5- letni przegląd budynku

Termin wykonania

1

11-go Listopada 18

03.11.2015 r.

-

2

Armii Krajowej 3

15.09.2015 r.

-

3

Jakunowo 8

18.11.2015 r.

-

4

Janówko 2

-

02.12.2015 r.

5

Jaracza 30

14.11.2015 r.

-

6

Kal 31

26.11.2015 r.

-

7

Kal 39

14.10.2015 r.

-

8

Kalskie Nowiny 19

17.11.2015 r.

-

9

Kalskie Nowiny 45

17.11.2015 r.

-

10

Kraszewskiego 40B

19.11.2015 r.

-

11

Kraszewskiego 40E

19.11.2015 r.

-

12

Ogonki 3

17.10.2015 r.

-

13

Perły 5A

24.11.2015 r.

-

14

Perły 12

24.11.2015 r.

-

15

Perły 16

18.11.2015 r.

-

16

Pionierów 11/13

12.11.2015 r.

-

17

Pionierów 15

03.11.2015 r.

-

18

Plac Wolności 12

03.11.2015 r.

-

19

Plac Wolności 13

03.11.2015 r.

-

20

Portowa 3

12.11.2015 r.

-

21

Portowa 5

28.10.2015 r.

-

22

Prusa 12

03.11.2015 r.

-

23

Rudziszki 50

24.10.2015 r.

-

24

Sienkiewicza 3

16.10.2015 r.

-

25

Sienkiewicza 13

15.10.2015 r.

-

26

Szpitalna 1

16.10.2015 r.

-

27

Teatralna 6

03.11.2015 r.

-

28

Teatralna 8

03.11.2015 r.

-

29

Teatralna 12

29.10.2015 r.

-

30

Teatralna 14

28.10.2015 r.

-

31

Węgielsztyn 33

09.10.2015 r.

-

32

Zamkowa 4

-

22.08.2015 r.

33

Zamkowa 31

12.11.2015 r.

-

34

Jaracza 4 PKP

03.11.2015 r.

-

35

Guja 31

26.11.2015 r.

-

36

Jakunowo 3

26.11.2015 r.

-

37

Kal 38

14.10.2015 r.

-

38

Kamionek Wielki 5

22.08.2015 r.

-

39

Ogonki Świerkowa 5

17.11.2015 r.

-

40

Pniewo 1

22.08.2015 r.

-

41

Pniewo 5

22.08.2015 r.

-

42

Prynowo 8

12.11.2015 r.

-

43

Radzieje Węgorzewska 25

26.11.2015 r.

-

44

Surwile 1

26.11.2015 r.

-

45

Surwile 2

26.11.2015 r.

-

46

Surwile 3

12.11.2015 r.

-

47

Surwile 5

12.11.2015 r.

-

48

Sztynort Duży 6

26.11.2015 r.

-

49

Sztynort Mały 3

26.08.2015 r.

-

50

Sztynort Mały 4

26.11.2015 r.

-

51

Tarławki 6

26.11.2015 r.

-

52

Trygort 15

24.11.2015 r.

-

 

 

Z dokonanych przeglądów obiektów należy sporządzić protokoły, których zakres wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:

·         Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

·         Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Termin wykonania usługi – od dnia podpisania zlecenia do daty wykonania przeglądu budynku (zgodnie z powyższą tabelą).

Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia.

III.    Postanowienia ogólne

1.   Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV.    Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1.    Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.

2.    Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a)  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

V.     Opis sposobu przygotowania ofert

1.   Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

2.    Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

3.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4.    Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

5.    Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

6.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
z napisem: „Wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz
z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

8.    Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI.    Termin składania ofert: do 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek), godz. 1200 

VII.      Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII.    Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo w terminie do dnia
17 sierpnia 2015r. (poniedziałek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert
w wersji elektronicznej.

IX.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

Formularz ofertowy - pdf.

Tekst zapytania - pdf.

 

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR