Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie,

z siedzibą: 11 – 600 Węgorzewo, ul. Bolesława Chrobrego 4;

Tel./ Fax  (0-87) 427 27 12

ogłasza postępowanie przetargowe w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację inwestycji p.n.

 

„Wymiana dwóch kotłów gazowych firmy Schafer typu DCN 1500 na dwa nowe kotły kondensacyjne o mocy od 1200 kW do 1300 kW  (przy parametrze 80oC/60oC) w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

 

Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty instalacyjne poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

 

Informacje dla Oferentów:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz sposób ich realizacji zawiera dokumentacja przetargowa, projekt techniczny „Przebudowy części instalacji gazowej w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.cem.wegorzewo.pl. SIWZ można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: 11 – 600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4; otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego wniosku Oferenta. Adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres siedziby powyżej.

3. Wymagany termin wykonania całego zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

4. O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:

- złożą ofertę spełniająca wymagania określone w SIWZ,

- wraz z ofertą złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oraz dołączą wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

- udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy kotłowni, przebudowy istniejącej kotłowni wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń technologicznych kotłowni odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż  300 000,00 zł. Każde,

- Udokumentują, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niezbędne do wykonania zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie instalacji gazowych, cieplnych, elektrycznych. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć również kopie uprawnień.

5. Udokumentują, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000 000,00 zł, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 250 000,00 zł, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie otwarto wobec nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

6. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100 %

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich sp. z. o. o.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2015 r. do godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego

10. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

12. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 są:

Łukasz Siniuk tel. (0-87) 427 59 33,

Magdalena Siołkowska tel. (0-87) 427 59 34.

 

Do pobrania (pdf.):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Karta gwarancyjna

Harmonogram

Załącznik nr 4 - Projekt budowlany "Przebudowa części instalacji gazowej w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1

Rysunki do projektu

Załącznik nr 5 - Dokumentacja techniczna obecnej szafu sterowniczej

Załącznik nr 6 - Instrukcja obsługi kotłowni

Schemat technologiczny kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1

 

 

 

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR