Ciepłownie Miejskie
dziś jest 11 grudnia 2017 |
Imieniny: Damazego, Waldemara
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI




27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI




23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI




24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI




19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT




Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

 

CeM/AZK-4558/11/2015                                           Węgorzewo, dnia 10 listopada 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Kal 39”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Kal 39, dz. nr ewid. 132/15; obręb Kal.

 

Zakres ekspertyzy:

Ekspertyza winna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także powinny określać m.in.:

-       zakres robót niezbędnych do doprowadzenia całego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuką budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem posadowienia budynku,

-        opis stanu technicznego budynku,

-        przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczeń obiektu budowlanego,

-        określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Wykonawca powinien dokonać szczegółowych oględzin i odkrywek (sprawdzenie stanu zawilgocenia, uszkodzeń biologicznych i mechanicznych). Zamawiający udostępni wejście na teren oraz do budynku.

 

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-        formularz Ofertowy – załącznik nr 1,

-    Wykonawca musi wykazać, że jest rzeczoznawcą budowlanym i w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej pięć ekspertyz technicznych budynków mieszkalnych.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien przewidzieć ewentualną konieczność wykonania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, na których posadowione są ww. budynki.

Termin wykonania: 10 grudnia 2015 r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 17 listopada 2015r. (wtorek) do godz. 1100
z dopiskiem na kopercie:

"Oferta–Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Kal 39”.

 

Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400)

Do pobrania

Załacznik nr 1 (pdf.)


W imieniu Zamawiającego

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR