Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 3 – go Maja 5A w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 - go Maja 5A w Węgorzewie, polegająca na montażu układu solarnego składającego się z 20 szt. kolektorów słonecznych, przeznaczonego do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania instalacji c.o.” udzielają poniżej odpowiedzi:

 


Pytanie

     W odpowiedzi na pismo otrzymane od Zamawiającego dnia 10.11.2015 r. Oferent  zwraca się z ponowną prośbą o udostępnienie przedmiaru robót, którego brakuje w dokumentacji projektowej. Odpowiedź Zamawiającego jest niezgodna z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych, która wskazuje jednoznacznie, iż przedmiot zamówienia musi być opisany przez Zamawiającego w taki sposób, aby odzwierciedlał on rzeczywistość (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tym bardziej, jeśli przedmiotem zamówienia NIE JEST WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ale jedynie wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym, zaakceptowanym i przyjętym – na wcześniejszym etapie – przez Zamawiającego projektem budowlanym. Szczegółowy dobór urządzeń leżał w gestii projektanta, jak i w momencie opracowywania dokumentacji miał dokonać inwentaryzacji, wizji lokalnej i w kompetentny sposób przygotować wymagany projekt.

     Ponadto Zamawiający sam wskazuje w projekcje umowy, że: „Szczegółowy zakres robót budowlano-instalacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy zawiera opracowanie dokumentacji projektowej – Projekt budowlany pt. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. 3-go Maja 5 A w Węgorzewie”. Jeśli częścią projektu są także przedmiary, to nie ma podstaw do UTAJNIANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO tych informacji i jest to niedopuszczalne, a tym bardziej niespójne z zapisem projektu umowy i treścią SIWZ.

      Natomiast wizja lokalna może być jedynie zalecana, a nie wymagana i niezbędna do udziału w postępowaniu. Zamawiający oczekując od wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej narusza również zapisy ustawy PZP. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, by zapewnić uczciwą konkurencję. Takie wymagania dyskryminują Wykonawców zainteresowanych danym postępowaniem, którzy mają swoją siedzibę w znacznych odległościach  od miejsca planowanych robót, Wizja zasadna jest na etapie wyboru oferty i podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą.

        Zatem zwracamy się z ponowną prośbą o załączenie opracowanego przedmiaru robót, gdyż załącznik ten jest niezbędny do prawidłowego opracowania oferty cenowej dla ww. Inwestycji. Zwracamy się z prośba o udostępnienie go również w wersji edytowalnej. Jednocześnie informujemy, iż na etapie prowadzenia robót budowlanych zawsze mogą wystąpić różnego rodzaju okoliczności, które doprowadzą do nieznanych zmian projektowych, a które nie doprowadzą do pogorszenia jakości całej inwestycji i które następują zawsze po akceptacji projektanta i inspektora. Jednak zmiany te nie mają wpływu na kosztorys, jaki zostaje opracowany na etapie składania ofert i podpisania umowy. Jednak przedmiar jest bazą, od jakiej należy wyjść w momencie przygotowywania rzetelnej oferty.

 

Odpowiedz

Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Do udzielenia niniejszego zamówienia NIE MAJĄ ZOSTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Jednocześnie nadmieniamy, że postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień, przyjętego przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwałą nr 6/2013 z dnia 14.03.2013 r., który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Chcemy wskazać, że powyższe informację są zawarte na pierwszych stronach SIWZ jak też w Rozdziale I, pkt.2. a niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www, w podstronie z ogłoszeniem o przetargu.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót ze względu na zapis w rozdziale XII, pkt. 5 SIWZ, który brzmi „Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

        W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia”. Oferent musi wykonać wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia celem określenia wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR