Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

 

Nr: 2016/402/W1

 

III Zmiana Zapisów SIWZ

dotyczących przetargu nieograniczonego: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

 

Zamawiający na podstawie zapisu zawartego w Rozdziale 7 Prowadzenie postępowania, § 19 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usług i robót budowlanych w Ciepłowniach Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie z dnia 14.04.2010 r.  zmienia treść:

 

1. SIWZ w Rozdziale IV. Informacje o zamówieniu i przedmiocie zamówienia, IV.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Tabela nr 1. Wymagane właściwości funkcjonalne i parametry techniczne paneli fotowoltaicznych, wiersz 2 na:

 

moc instalacji fotowoltaicznej 

max. moc do 40 kW,

minimalna moc obliczona wg wzoru poniżej:

40 kW – (1x moc max. pojedynczego panelu)

2. Załącznika nr 3 tj. projekt umowy w § 1. Przedmiot zamówienia w Tabeli nr 1. Wymagane właściwości funkcjonalne i parametry techniczne paneli fotowoltaicznych, wiersz 2 na:

moc instalacji fotowoltaicznej   

max. moc do 40 kW,

minimalna moc obliczona wg wzoru poniżej:

40 kW – (1x moc max. pojedynczego panelu)

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie, a wprowadzone wyżej zmiany traktować należy jako jedyne obowiązujące.

 

 


 

 

 

II Zmiana Zapisów SIWZ

dotyczących przetargu nieograniczonego: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

 

Zamawiający na podstawie zapisu zawartego w Rozdziale 7 Prowadzenie postępowania, § 19 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usług i robót budowlanych w Ciepłowniach Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie z dnia 14.04.2010 r. oraz w związku z opublikowaniem ogłoszenia na stronie BIP Gminy Węgorzewo w dniu 26.02.2016 r. zmienia treść:

 

1.    Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:

  • pkt. 8 na: „Ofert należy składać w terminie do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o.”
  • pkt. 9 na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 12.05 w siedzibie Zamawiającego”.

 

2.    SIWZ w Rozdziale XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  • pkt. 4 na: „Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

 

OFERTA PRZETARGOWA

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy

ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

nie otwierać przed dn. 15 marca 2016 r. godz.12.00

 

  • pkt. 5 na: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Węgorzewie przy  ul. Bolesława Chrobrego 4; w Sekretariacie do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 1200
  • pkt. 7 na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego”.

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie, a wprowadzone wyżej zmiany traktować należy jako jedyne obowiązujące.

 


 

I Zmiana Zapisów SIWZ

dotyczących przetargu nieograniczonego: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

 

Zamawiający na podstawie zapisu zawartego w Rozdziale 7 Prowadzenie postępowania, § 19 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usług i robót budowlanych w Ciepłowniach Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie z dnia 14.04.2010 r. zmienia treść:

 

1.    Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w pkt. 4, myślnik 3 na:

„- udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej lub innej z OZE odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o mocy 40 kW (dotyczące wykonanej instalacji fotowoltaicznej) lub wartości brutto nie niższej niż 250 000,00 zł każde (wszystkich instalacji z OZE)”.

 

2.    SIWZ w pkt. VI.2.a na:

„a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn.: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej lub innej z OZE odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o mocy 40 kW (dotyczące wykonanej instalacji fotowoltaicznej) lub wartości brutto nie niższej niż 250 000,00 zł każde (wszystkich instalacji z OZE)”.

 

3.    W Załączniku nr 2 - Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia sektorowego w pkt. 6 na:

„Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum
2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania, montażu
i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej lub innej z OZE odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
o mocy 40 kW (dotyczące wykonanej instalacji fotowoltaicznej) lub wartości brutto nie niższej niż 250 000,00 zł każde (wszystkich instalacji z OZE)”.

 

4.    W Załączniku nr 2, wzór nr 2.2 - Wykaz wykonanych robót budowlanych zapisy od 4 do 9 wersu na zapisy poniższe:

„Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia. Wykaz musi zawierać 2 zamówienia o mocy 40 kW (dotyczące instalacji fotowoltaicznej) lub wartości brutto nie niższej niż 250 000,00 zł każde (wszystkich instalacji z OZE).

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie, a wprowadzone wyżej zmiany traktować należy jako jedyne obowiązujące.

 

 


 

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, z siedzibą: 11 – 600 Węgorzewo, ul. Bolesława Chrobrego 4; Tel./ Fax  (0-87) 427 27 12 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację inwestycji p.n.

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy
ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”

 

Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty instalacyjne poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

 

Informacje dla Oferentów:

1.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz sposób ich realizacji zawiera dokumentacja przetargowa.  

2.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.cem.wegorzewo.pl. SIWZ można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: 11 – 600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4; otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego wniosku Oferenta. Adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres siedziby powyżej.

3.     Wymagany termin wykonania całego zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

4.     O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:

-          złożą ofertę spełniająca wymagania określone w SIWZ,

-          wraz z ofertą złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oraz dołączą wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

-          udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 250 000,00 zł. każde.,

-          Udokumentują, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niezbędne do wykonania zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć również kopie uprawnień.

5.     Udokumentują, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000 000,00 zł, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 250 000,00 zł, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie otwarto wobec nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

6.     Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.     Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100 %

8.     Oferty należy składać w terminie do dnia 7 marca 2016 r. do godz. 1200
w sekretariacie Ciepłowni Miejskich sp. z. o. o.

9.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2016 r. do godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego

10.  Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

12.  Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 są:

·         Łukasz Siniuk tel. (0-87) 427 59 33,

·         Magdalena Siołkowska tel. (0-87) 427 59 34.

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR