Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 27 kwietnia 2016 r.

CeM-2016/1382/W1

Zapytanie ofertowe

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako podmiot pełniący funkcję Zarządcy Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy  Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie.

II. Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej
  i odgromowej budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie poprzez:
 • Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów.
 • Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.
 • Sprawdzenie poprawności działa wyłączników różnicowo prądowych.

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w:

 • część wspólna budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa.
 • w każdym lokalu mieszkalnym
 • w lokalach użytkowych – jeśli występują.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje budynki zawarte w poniższym zestawieniu:

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa

Liczba lokali mieszkalnych

Termin wykonania  ostatniego przeglądu

 

ul. Teatralna 24

36

lipiec 2011

 

ul. Bema 8

33

październik 2011

 

ul. Zamkowa 63

22

listopad 2011

 

ul. Listopada 24

9

lipiec 2011

 

ul. Chopina 4

6

grudzień 2011

 

ul. Listopada 22

9

lipiec 2011

 

ul. Sienkiewicza 31

29

lipiec/wrzesień 2011

 

ul. Pionierów 8

6

październik 2011

 

ul. Zamkowa 59 B

36

lipiec 2011

 

ul. 3 Maja 17 A

12

lipiec/wrzesień 2011

 

ul. Jasna 7

12

lipiec 2011

 

ul. 3 Maja 15 A

9

listopad 2012

 

ul. 11 Listopada 13

16

2012

Przegląd instalacji elektrycznej w lokalu nie mieszkalnym

 

ul. 3 Maja 5A – przegląd instalacji elektrycznej kotłowni

pomieszczenie kotłowni

październik 2011

 

 1. Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej i odgromowej) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym
  z art. 62 ustawy Prawo budowlane).
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 1. Termin wykonania usługi – od dnia podpisania zlecenia do dnia 07.2016 r. (dzień zakończenia przeglądów i spisania protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych).
 2. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia, dostarczenia kompletnych protokołów oraz wystawieniu
  i dostarczeniu faktur za wykonane czynności kontrolne.
 3. Szczegółowe dane do wystawienia faktur zostaną dostarczone Wykonawcy wraz ze zleceniem na przeprowadzenie ww. przeglądów.

III. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).

V. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków Wspólnot Mieszkaniowych
  w Węgorzewie”.
 2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz
  z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

UWAGA! Załącznik nr 1 powinien zawierać ceny wykonania przeglądu dla każdego budynku oddzielnie.

 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.

VI. Termin składania ofert: do 11.05.2016 r. (środy), do godz. 900

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Nieruchomości tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4,
  11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie V.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana
  w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500),

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR