Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 19 maja 2016 r.

CeM-2016/1986/W1                                                                     

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu bieżącej konserwacji na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.

 

II. Zakres zamówienia:

 1. Branża ogólnobudowlana

1.1 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przesiedleńcza 1:

 • Zakup wraz z montażem daszku przed wejściem do budynku.

Zakupiony daszek swoim wyglądem i estetyką powinien odpowiadać i współgrać z architekturą budynku, daszek powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, w kształcie łuku, oparty na konstrukcji metalowej pokryty farbą antykorozyjną (przed wykonaniem Wykonawca będzie musiał przedstawić dwa typy wizualizacji do akceptacji dla Zamawiającego lub Członków Zarządu Wspólnoty),

 • Naprawa łącznika przy garażach (nad drzwiami wejściowymi do klatki

schodowej), polegająca między innymi na usunięciu zawilgoceń, przygotowaniu podłoża oraz uzupełnienie tynkiem o kolorystyce i strukturze takiej jak występuje obecnie wraz z wykonaniem izolacji na styku budynku z powierzchnią tarasu (na zewnątrz budynku).

 1.2 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bema 8:

 • Uzupełnieniu tynków w kominach, które tego wymagają wraz z ich pomalowaniem (zabezpieczenie dachu przed uszkodzeniem, obicie nienadających się tynków, zagruntowanie, otynkowanie lub uzupełnienie tynków, poprawienie obróbek blacharskich przy kominach oraz pomalowanie kominów kolorem w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zarządem Wspólnoty),

1.3 Wspólnota Mieszkaniowa Listopada 24:

 • Usunięcie spękań posadzki i dojść do budynku oraz miejscowe uzupełnienie brakujących części posadzki w dojściach do budynku,

1.4 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 2:

 • Zakup wraz z montażem metalowych ław kominiarskich, 

1.5 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 2:

 • Uzupełnienie tynków na elewacji wraz z pomalowaniem (na budynku od strony ul. 3 Maja). Prace powinny uwzględnić zagruntowanie, uzupełnienie tynków oraz pomalowanie uzupełnionych ubytków na kolor odpowiadający obecnej kolorystyce,
 • Zamurowanie wnęki po skrzynce gazowej (od strony ul. 3 Maja) wraz z otynkowaniem i pomalowaniem w obecnej kolorystyce budynku,

1.6 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 4:

 • Remont posadzek i ścian w piwnicy polegający na miejscowym uzupełnieniu tynków na ścianach oraz posadzki podłogi na poziomie piwnicy,
 • Uzupełnienie spoin w kominach na poziomie piwnicy,

Uwaga! Przedstawiciel Zarządu na etapie składa oferty prosi o wizje na budynku w jego obecności.

1.7 Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 9:

 • Otynkowanie i pomalowanie kominów ponad dachem (kolor do uzgodnienia z Zarządem),
 • Zakup i montaż ławy kominiarskiej oraz stopni kominiarskich,
 • Zabezpieczenie wlotów kominów siatką przed ptakami,
 • Remont schodów do piwnicy (należy przeprowadzić prace oczyszczające  podłoże, a następnie dokonać wyrównania stopni schodów).
 • Dokonać zabezpieczenia przestrzeni między schodami prowadzącymi do lokalu nr 7, a ścianą zewnętrzną budynku.

1.8 Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 10:

 • Uzupełnić strukturę tynku przy ścianie garażu około 5 m2 (przygotowanie podłoża, zagruntowanie i uzupełnienie tynku kolorystyką zbliżoną do obecnego),
 • Konserwacja elementów drewnianych przy kukułkach na budynku, balustrad przy schodach jak również przy wejściu do piwnicy,

1.9 Wspólnota Mieszkaniowa Nadbrzeżna 2:

 • Dokonać zabezpieczenia i naprawienia nieosłoniętych zbrojeń gzymsów oraz balkonów (które tego wymagają),
 • Dokonać uzupełnienia tynków kominów (zabezpieczenie pokrycia dachowego przed prowadzeniem prac, przygotowanie podłoża poprzez zbicie nietrzymających się tynków, gruntowanie, otynkowanie lub uzupełnienie tynków kominów,  naprawa nasad/czap kominów, malowanie kominów kolorem uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty)

1.10 Wspólnota Mieszkaniowa Jasna 7:

 • Wymiana czterech okienek piwnicznych (okienka, które znajdują się bezpośrednio ze strony prawej i lewej od każdego z wejść do klatki schodowej) o szacunkowych  wymiarach: wysokość ok. 41 cm i szerokość ok. 72 cm. Okienka  powinny być rozwierno-uchylne.
 • Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku wraz z izolacją ścian. Ww. prace obejmują część budynku od strony garaży oraz od strony budynku przy ul. Jasna 9.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy lub przygotowania zlecenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach
  w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie po fakturowaniu na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy lub podpisania zlecenia.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Wykonanie bieżącej konserwacji na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 10 czerwca 2016 r. (piątek), do godz. 900

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 10 czerwca 2016r. (piątek) do godz. 900.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR