Ciepłownie Miejskie
dziś jest 23 marca 2018 |
Imieniny: Pelagii, Feliksa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
14
marca
Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi"

Termin składania ofert:
16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
14
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
26 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
05
marca
Zapytanie ofertowe - przeglądy elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej"

Termin składania ofert:
7 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Notatka z otwarcia ofert

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

  Węgorzewo, dnia 30 maja 2016 r.

CeM-2016/2135/W1                                                                    

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.

 

II. Zakres zamówienia:

1. Branża elektryczna

1.1. Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 63:

 • Wymiana zabezpieczeń bezpieczników w II klatce schodowej wraz z montażem lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu przy wejściu do dwóch klatek schodowych (jedna lampa od strony ściany szczytowej druga lampa wewnątrz wiatrołapu) – dokładne miejsce montażu w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej (zamówienie dotyczy montażu łącznie 4 lamp),
 • Przeprowadzenie prac naprawczych podłączenia instalacji odgromowej na dachu budynku Wspólnoty.

1.2. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 5:

 • Wymiana tablicy zabezpieczeń przedlicznikowych lub przymocowanie tablicy zabezpieczeń przedlicznikowych.

Uwaga! Prosimy podać cenę w dwóch wariantach dla wyżej wspomnianych robót.

1.3 Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 10:

 • Wyposażenie budynku w wyłącznik p.poż.

1.4 Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 59 B:

 

 • Modernizacja oświetlenia klatek schodowych polegająca na montażu energooszczędnych czujek LED na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku. Budynek posiada 4 pietra na każdym piętrze jest 5 lamp (z czego po dwie są awaryjne) oraz 6 lamp w częściach wspólnych budynku (wszystkie awaryjne).  Ilość lamp awaryjnych pozostaje bez zmian, lampy awaryjne będą działać z autonomią 0,5 h.

1.5 Wspólnota Mieszkaniowa Nadbrzeżna 2:

 • Modernizacja oświetlenia w budynku polegająca na montażu energooszczędnego oświetlenia z czujnikami ruchu na klatce schodowej wraz z wymianą oświetlenia na tradycyjne w korytarzach piwnicznych (24 V).

1.6 Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 26:

 • Zakup wraz z montażem lamp LED do oświetlenia zewnętrznego, które zamontowane będą na dwóch przeciwległych szczytach budynku w celu oświetlenia terenu przed budynkiem (dokładne miejsce montażu w uzgodnieniu z zamawiającym).

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie z fakturowaniem na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 15 czerwca 2016 r. (środa), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. (środa) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400),
 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR