Ciepłownie Miejskie
dziś jest 24 października 2017 |
Imieniny: Rafaa, Marcina
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
25
lipca
Zapytanie ofertowe - Krzywa 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 20 czerwca 2016 r.

CeM-2016/2536/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka
z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i czyszczenie z osadu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków w niżej wymienionych nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r., przy użyciu własnego sprzętu i transportu oraz przy pomocy własnych służb pracowniczych i wywozu nieczystości płynnych do stacji zlewnej.

 

Zakres zamówienia:

Wywóz nieczystości dotyczy zbiorników bezodpływowych przy następujących nieruchomościach:

  • Kal 38 – zbiornik o pojemności około 6 m3,
  • Perły 16 – zbiornik o pojemności około 5 m3,
  • Pniewo 5 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Radzieje Węgorzewska 25 – zbiornik o pojemności około 22 m3,
  • Surwile 1 – zbiornik o pojemności około 6 m3,
  • Trygort 12,15 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Węgielsztyn 33 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Węgielsztyn 45 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Kalskie Nowiny 19 – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków o pojemności

                                  około 7 m3.

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  • formularz Ofertowy – załącznik nr 1.

           

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za 1 m3 nieczystości płynnych, w skład której wchodzić będą wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem usługi, tj. opróżnienie zbiornika, wywóz nieczystości i zrzut w stacji zlewnej.

Termin wykonywania usługi: od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 27 czerwca 2016r. (poniedziałek) do godz. 1000 z dopiskiem na kopercie:

"Oferta – Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 

Osoba do kontaktu: Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR