Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

                                                             Węgorzewo, dnia 14 lipca 2016 r.

CeM-2016/2990/W1 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Teatralnej 24 w Węgorzewie”.

 

II. Zakres zamówienia obejmuję:

 1. Wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy poszczególnymi korytarzami (zamawiający oczekuje aby stolarka drzwiowa była z PCV, wymiary – dobrać tak aby zabudowany został cały otwór, montowane drzwi powinny być przeszklone w systemie góra –dół),
 2. Wykonanie podwieszanego sufitu na korytarzach klatki schodowej (pochowanie wszystkich kabli elektrycznych, pionów i leżaków kanalizacji sanitarnej w przestrzeni nad podwieszanym sufitem),
 3. W miejscach, gdzie nie zachodzi konieczność zastosowania sufitu podwieszanego – pomalować sufit farbą emulsyjną (np. nad schodami),
 4. Ściany klatki schodowej odpowiednio przygotować i położyć tynk „natryskowy” na wysokości od posadzki do sufitu,
 5. Wykonać wymianę drzwi wejściowych do piwnicy (drzwi z płyty z klamką od strony wewnętrznej, na zewnątrz gałka),
 6. Wykonanie zabudowy wodomierzy indywidualnych zlokalizowanych na klatce schodowej (przy zastosowaniu drzwiczek umożliwiających odczyt wodomierza i przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniu),
 7. Wykonanie zabudowy pionów kanalizacyjnych PCV (przy zastosowaniu zabudowy umożliwiającej przeprowadzenie prac konserwacyjnych na instalacji – możliwość bezinwazyjnego otwarcia zabudowy),
 8. Wymiana lamp na klatce schodowej do lokalu nr 29 (zmniejszyć aktualną ilość lamp do 14 szt. + 3 lampy zewnętrzne - nie ledowe). Montaż opraw oświetleniowych z mikrofalowym czujnikiem ruchu wraz z dostosowaniem instalacji pod nowe oprawy.
 9. Pomalowanie barierek schodowych na klatkach oraz montaż pochwytów PCV na poręczach,
 10. Konserwacja i pomalowanie zabudowy skrzynek elektrycznych na klatce schodowej,
 11. Demontaż „drugich” drzwi wejściowych do poszczególnych klatek schodowych, łącznie z demontażem futryn i obróbką ścian po zdemontowanych drzwiach.

 

UWAGA! Dobór wszelkiej kolorystki stosowanych materiałów (farb tynków), rodzaj opraw oświetleniowych oraz drzwi do uzgodnienia
z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy lub przygotowania zlecenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy
  Teatralnej 24 w Węgorzewie”.
  Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 29 lipca 2016 r. (piątek), do godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. (piątek), do godz. 1200

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).
 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. Nr 2.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR