Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

                               Węgorzewo, dnia 16 sierpnia 2016 r.

CeM-2016/1279/W2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie usługi: „Przeprowadzki najemców lokali komunalnych na terenie miasta Węgorzewo”.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzki najemców z 16 lokali komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Węgorzewa, przy użyciu własnego sprzętu, transportu oraz pracowników.

II. Zakres zamówienia:

 1. W przypadku przeprowadzki: zniesienie, załadunek i transport mebli, sprzętów
  i wyposażenia lokali mieszkalnych/innych pomieszczeń z budynków wskazanych przez zamawiającego oraz rozładunek z wniesieniem do lokali wskazanych,
 2. Transport - przewożone ruchomości winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości podczas transportu i zabezpieczone stosownie do charakteru przewożonych przedmiotów,
 3. Postępowanie z ruchomościami i odpadami wskazanymi do utylizacji znajdujących się w lokalu i pomieszczeniach przynależnych - wywiezienie na wysypisko; rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o ilość m3 wywiezionych podczas wykonywania usługi, potwierdzona przez pracownika zamawiającego podczas wykonywania usługi.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem przeprowadzki powiadomi Wykonawcę, drogą elektroniczną o dokładnym terminie przeprowadzki oraz przekaże Wykonawcy informacje w zakresie relokowania Najemców.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w pkt. 5, do przesłania Zamawiającemu droga elektroniczną do akceptacji harmonogram i warunki przeniesienia mienia oraz listę osób upoważnionych do realizacji usługi (imiona i nazwiska oraz nr dowodów osobistych tych osób).
 7. Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie zaakceptować, droga elektroniczną otrzymany harmonogram lub wprowadzić do niego poprawki, które będą dla Wykonawcy wiążące.
 8. Najemcy samodzielnie zapakują w pudła oraz oznakują wszystkie rzeczy osobiste przeznaczone do przewiezienia.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej w celu uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych czynności.
 10. Planowany termin przeprowadzki to przełom października/ listopada 2016.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji środek transportowy, który zapewni zabezpieczenie przewożonych przedmiotów przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami podczas przewozu tj. samochód ciężarowy
  z plandeką lub zabudowaną skrzynią ładunkową.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania sobie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzki mienia Najemców.
 3. Dysponuje osobami do obsługi przeprowadzki.
 4. Załączyć kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
 5. Załączyć dokument potwierdzający, że co najmniej dwie usługi zostały prawidłowo wykonane w okresie ostatnich 3 lat (np. referencje).
 6. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania przedmiotów wielkogabarytowych Najemców (tj. np. lodówka, meble itp.)

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
  w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta - Przeprowadzka najemców lokali komunalnych na terenie miasta Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 16 września 2016 r. (piątek), godz. 12.00.

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia: 16 września 2016 r. (piątek) do godz. 12.00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 8.00-14.00).
 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 8.00-14.00).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

                                                                                              

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR