Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 20 września 2016 r.

CeM-2016/1279/W4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie usługi: „Przeprowadzki najemców lokali komunalnych na terenie miasta Węgorzewo”.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeprowadzki najemców z 16 lokali komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Węgorzewa, przy użyciu własnego sprzętu, transportu oraz pracowników.

II. Zakres zamówienia:

 1. W przypadku przeprowadzki: zniesienie, załadunek i transport mebli, sprzętów i wyposażenia lokali mieszkalnych/innych pomieszczeń z budynków wskazanych przez zamawiającego oraz rozładunek z wniesieniem do lokali wskazanych,
 2. Transport - przewożone ruchomości winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości podczas transportu i zabezpieczone stosownie do charakteru przewożonych przedmiotów,
 3. Postępowanie z ruchomościami i odpadami wskazanymi do utylizacji znajdujących się w lokalu i pomieszczeniach przynależnych - wywiezienie na wysypisko; rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o ilość m3 wywiezionych podczas wykonywania usługi, potwierdzona przez pracownika zamawiającego podczas wykonywania usługi.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem przeprowadzki powiadomi Wykonawcę, drogą elektroniczną o dokładnym terminie przeprowadzki oraz przekaże Wykonawcy informacje w zakresie relokowania Najemców.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w pkt. 5, do przesłania Zamawiającemu droga elektroniczną do akceptacji harmonogram i warunki przeniesienia mienia oraz listę osób upoważnionych do realizacji usługi (imiona i nazwiska oraz nr dowodów osobistych tych osób).
 7. Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie zaakceptować, droga elektroniczną otrzymany harmonogram lub wprowadzić do niego poprawki, które będą dla Wykonawcy wiążące.
 8. Najemcy samodzielnie zapakują w pudła oraz oznakują wszystkie rzeczy osobiste przeznaczone do przewiezienia.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej w celu uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych czynności.
 10. Planowany termin przeprowadzki to przełom października/ listopada 2016.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji środek transportowy, który zapewni zabezpieczenie przewożonych przedmiotów przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami podczas przewozu tj. samochód ciężarowy
  z plandeką lub zabudowaną skrzynią ładunkową.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania sobie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzki mienia Najemców.
 3. Dysponuje osobami do obsługi przeprowadzki.
 4. Załączyć kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
 5. Załączyć dokument potwierdzający, że co najmniej dwie usługi zostały prawidłowo wykonane w okresie ostatnich 3 lat (np. referencje).
 6. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania przedmiotów wielkogabarytowych Najemców (tj. np. lodówka, meble itp.)

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta - Przeprowadzka najemców lokali komunalnych na terenie miasta Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 5 października 2016 r. (środa), godz. 12.00.

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia: 5 października 2016 r. (środa) do godz. 12.00.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 8.00-14.00).
 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 8.00-14.00).

X. Załączniki

                                                                                                                       

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR