Ciepłownie Miejskie
dziś jest 19 października 2017 |
Imieniny: Pelagii, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
25
lipca
Zapytanie ofertowe - Krzywa 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 27 października 2016 r.

CeM-2016/4711/W1

Zapytanie o cenę

                              

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, ul. B. Chrobrego 4, 11 – 600 Węgorzewo,

 

II. Przedmiot zamówienia:                                                                      

Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego, zakupionego w odrębnym postępowaniu przetargowym.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sfinansowanie w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego zakupionego w odrębnym postępowaniu przetargowym na umówione raty leasingowe w okresie 3 lat
(36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu) na następujących warunkach:

 1. Waluta: PLN.
 2. Dostawca przedmiotu zamówienia zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu przez Zamawiającego.
 3. Wartość szacunkowa przedmiotu leasingu (samochód osobowy) wynosi: nie więcej niż 50 000,00 zł netto, podatek VAT 23%, wartość brutto: nie więcej niż 61 500,00 zł.
 4. I rata (opłata wstępna): 35 %, przypadnie do spłaty w 2016 r.
 5. Okres finansowania: 36 miesięcy.
 6. Pozostałe raty o równej wysokości.
 7. Opłata manipulacyjna: 0%
 8. Koszt wykupu: 1% po zakończonym okresie leasingu.
 9. Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia określona została w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku.
 10. Raty nie obejmują kosztów ubezpieczenia (wraz ze zniesieniem udziału własnego), w trakcie trwania umowy koszty te ponosi leasingodawca przenosząc je na leasingobiorcę na podstawie oddzielnych faktur.
 11. Zastrzega się możliwość zmiany wartości przedmiotu leasingu.\

IV. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu umowy

 

V. Wymagania minimalne związane z przygotowaniem oferty:

 1. Ofertę przygotować na formularzu ofertowym - według załącznika numer 1.
 2. Dokumenty, które wykonawca załączy do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 3. Ofertę należy przygotować czytelnie.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę umieścić w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem: „przetarg leasing operacyjny – samochód osobowy”.
 6. Oferty złożone po terminie składania ofert, zwraca się bez otwierania.
 7. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia zmian lub wycofania oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
 8. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI. Kryteria oceny ofert:

      Cena – 100%.

      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej wartości brutto. 

 

VII. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:  

 1. Składanie ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, do dnia 10.11.2016 r. (czwartek) do godz. 9.00,
 2. Otwarcie ofert:  siedziba zamawiającego tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, dnia 10.11.2016  r. (czwartek) o godz. 9.15.

 

VIII. Sposób porozumiewania się z zamawiającym:  

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • Beata Komsta-Piotrowska – Główna Księgowa
 • Magdalena Siołkowska – Specjalista ds. ochrony środowiska.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

IX. Instrukcja dla wykonawców:

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

 1. Formularz ofertowy – załącznik numer 1
 2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik numer 2
 3. Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy – załącznik numer 3
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

X. Termin związania ofertą: 45 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)                                                                                       

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu przez Zamawiającego bez podania przyczyn.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zal. 1.pdf)zal. 1.pdf[ ]229 kB
Pobierz plik (Zal. 2.pdf)Zal. 2.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (Zal. 3.pdf)Zal. 3.pdf[ ]1093 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR