Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

            Węgorzewo, dnia 31 października 2016 r.

CeM-2016/4837/W1

Zapytanie ofertowe

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako podmiot pełniący funkcję Zarządcy Nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 5 zapraszają do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 5 w Węgorzewie.

Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku poprzez:
 • Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów.
 • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.
 • Badanie głównego wyłącznika p.poż.

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w:

 • części wspólnej budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa.
 • w każdym lokalu mieszkalnym
 • w lokalach użytkowych – jeśli występują.
 1. Podczas wykonywania przeglądu należy na bieżąco usuwać wykryte nieprawidłowości oraz uzupełniać opisy i oznaczenia dotyczące instalacji elektrycznej (część wspólna budynku).
 2. Po wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej należy zakonserwować wszystkie złączą a które kwalifikują się do wymiany wymienić na nowe.
 3. Z dokonanego przeglądu (instalacji elektrycznej i odgromowej) należy sporządzić protokół z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane).
 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Termin wykonania usługi – od dnia podpisania zlecenia do dnia 12.2016 r. (dzień zakończenia przeglądu i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych).

Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnego protokołu oraz wystawieniu i dostarczeniu faktury za wykonane czynności kontrolne.

Szczegółowe dane do wystawienia faktury zostaną dostarczone Wykonawcy wraz ze zleceniem na przeprowadzenie ww. przeglądu.

 

II. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. B. Chrobrego 5 w Węgorzewie.”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz
  z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.
  • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej o odgromowej w budynku przy ul. B. Chrobrego 5
   w Węgorzewie.
 4. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. Termin składania ofert: do 10.11.2016 r. (czwartek), do godz. 1100

 

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Nieruchomości tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4,
  11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana
  w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500),
 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zal. 1 - formularz.pdf)Zal. 1 - formularz.pdf[ ]345 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR