Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 7 listopada 2016 r.

CeM-2016/4990/W1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40F w Węgorzewie oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie”.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na:

 1. Wykonaniu instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w budynku przy Kraszewskiego 40F w Węgorzewie oraz,
 2. Wykonaniu instalacji c.o. w budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie.

 

II. Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie I - Kraszewskiego 40F

 1. Budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji c.o. wraz z zakupem i montażem kotła c.o. - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (załącznik nr 3) oraz otrzymanym pozwoleniem na budowę,
 2. Wykonanie oddzielnej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanego kotła c.o.,
 3. Wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu z kotła i komina do instalacji kanalizacyjnej,
 4. Wykonanie instalacji automatycznego dopuszczania wody do instalacji c.o. wraz z montażem wodomierza, filtra wody, stacji uzdatniania wody wg. zaleceń producenta kotła,
 5. Wykonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń oraz uzgodnień w porozumieniu z Zamawiającym oraz w imieniu Zamawiającego, aby móc w pełni zrealizować zadanie,
 6. Wykonanie niezbędnych odbiorów (wymaganych przepisami) oraz dostarczenie Zamawiającemu protokołów z tych odbiorów (sporządzenie dokumentacji powykonawczej),
 7. Po wykonaniu zadania dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, które pozwolą mu zawrzeć kompleksową umowę na dostawę gazu,
 8. Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła przez autoryzowaną firmę serwisową kotła wraz z przeprowadzeniem próbnego rozruchu kotłowni i instalacji c.o. minimum 72 godzin, z pełnym obciążeniem,
 9. Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim.

 

Zadanie II - Jaracza 4

 1. Budowa wewnętrznej instalacji c.o. (oferent powinien wykorzystać materiały posiadane przez Zamawiającego – załącznik nr 5, w ofercie cenowej oferent powinien uwzględnić tylko część zakupionych przez siebie materiałów celem uzupełnienia braków materiałowych) - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (załącznik nr 4) oraz otrzymanym pozwoleniem na budowę,

Uwaga! Grzejniki, które posiada Zamawiający nie są wyposażone w zestaw przyłączeniowy oraz głowice termostatyczne, wobec czego powinny zostać uwzględnione przez Oferenta w cenie.

 1. Wskazanie kierownika robót wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez tą osobę kwalifikację, o których mowa odpowiednio w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) wraz ze zgłoszeniem w uzgodnieniu z Zamawiającym ww. osób i ich kwalifikacji WKZ w Ełku w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac – zgodnie z pozwoleniem WKZ nr 350/2016 z dnia 10.10.2016 r.
 2. Wykonanie odcinka instalacji elektrycznej do istniejącego kotła c.o.,
 3. Wykonanie instalacji odprowadzającej kondensat z kotła c.o.,
 4. Wykonanie instalacji automatycznego dopuszczania wody do instalacji c.o. wraz z montażem wodomierza, filtra wody, stacji uzdatniania wody wg. zaleceń producenta kotła,
 5. Wykonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń oraz uzgodnień w porozumieniu z Zamawiającym oraz w imieniu Zamawiającego, aby móc w pełni zrealizować zadanie,
 6. Wykonanie niezbędnych odbiorów (wymaganych przepisami) oraz dostarczenie Zamawiającemu protokołów z tych odbiorów (sporządzenie dokumentacji powykonawczej),

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający oczekuje, że oferta cenowa zostanie przedstawiona, jako całkowita wartość brutto wykonania zadania, która będzie brana pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert.
 5. Zamawiający oczekuję, że Oferent przedstawi wartość wykonania zadania nr 1 i nr 2 – w celach informacyjnych dla Zamawiającego.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownik budowy/robót budowlanych w specjalności instalacje sanitarne oraz sieci i instalacje gazowe,
 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Zaakceptowanie warunków umowy poprzez parafowanie każdej ze stron umowy.
 3. Termin wykonania zamówienia: do 12.2016 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Oferta cenowa powinna być przedstawiona na poszczególne zadania oddzielnie oraz razem za całość w wartości brutto.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40F w Węgorzewie oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Jaracza 4”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 7. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
 8. Zaleca się, aby Oferent dokona wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania.

 

VI. Termin składania ofert: do 21 listopada 2016 r. (poniedziałek), godz. 900

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) do godz. 900.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

X.Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy wraz z karta gwarancyjną – zał. nr 2
 3. Skan dokumentacji projektowej Kraszewskiego 40F – zał. nr 3.
 4. Skan dokumentacji projektowej Jaracza 4 – zał. nr 4.
 5. Zestawienie posiadanych materiałów Jaracza 4 – zał nr 5.

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR