Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 23 listopada 2016 r.

CeM-2016/5288/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego położonego w m. Sztynort Mały 3, 11-600 Węgorzewo”.  

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z przyłączami do poszczególnych lokali mieszkalnych budynku położonego w m. Sztynort Mały 3, 11-600 Węgorzewo.

Budynek w m. Sztynort Mały 3 posiada 8 lokali mieszkalnych. Budynek zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 15/63 obręb Sztynort, zaś zbiornik bezodpływowy zlokalizowany powinien być na działce o nr ewid. 15/60 (lokalizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

II. Zakres zamówienia:

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 4 egz. papierowej wersji oraz 1 egz. elektroniczny projektu budowlano-wykonawczego budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne, zawierający plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i uzgodnienia (w tym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy).
 1. Dokumentacja powinna uwzględniać:
 • Wykonanie przyłączy do poszczególnych lokali,
 • Dobranie pojemności zbiornika na nieczystości ciekłe do ilości osób zamieszkałych w budynku,
 • W przypadku doboru zbiornika o pojemności powyżej 10 m3, uwzględnić dokonanie wszelkich niezbędnych procedur, aby otrzymać pozwolenie na budowę (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień),
 • Dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
 1. Zamówienie obejmuje też pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady dla robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów.
 4. Termin wykonania zamówienia w przypadku:
 5. Projektu zbiornika do 10 m3termin wykonania zlecenia do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 6. Projektu zbiornik powyżej 10 m3termin wykonania zlecenia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

   V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z przyłączami do budynku w m. Sztynort Mały 3, 11-600 Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

  VI. Termin składania ofert do: 9 grudnia 2016 r. (piątku), godz. 900

 

 VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. (piątku) do godz. 900.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 

  IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).
 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

   X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

 

W imieniu Zamawiającego

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR