Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2016/5615/W1                                                                    

Węgorzewo, dnia 14 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach”.

 I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250) w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Węgorzewo, zgodnie z załączonymi wykazami budynków (Część I i II).

 II. Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. Czterokrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów dymowych wraz z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy.
 2. Dwukrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak wyżej.
 3. Jednokrotne czyszczenie przewodów wentylacyjnych.
 4. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp.
 5. Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów.
 6. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.
 7. Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z poinformowaniem Zamawiającego o przysłonieniach kratek wentylacyjnych poprzez np. – sufity podwieszane, szafki wplecione taśmy papierowe itp.
 8. Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości.
 9. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym budynku/lokalu kontroli, ze szczegółowym opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem ich przyczyn, oraz propozycji dotyczących usunięcia

      Termin złożenia protokołów do 7 dni od daty wykonania przeglądów.

    10. Niezwłoczne przeprowadzenie na dodatkowe zlecenie Zamawiającego kontroli doraźnych, kontroli z czyszczeniem lub czyszczenia jednostkowych kanałów lub kominów.

       11. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia.

    12. Wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych o planowanych terminach przeglądów, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z ogłoszeniem ponosi Wykonawca.

      13. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczych w kontrolowanych lokalach.

      14. Wykaz budynków zawarty poniżej:

 • Część I - Wykaz budynków
 

Adres budynku

Lokale budynku

1

Armii Krajowej 3

cały budynek

2

Kraszewskiego 40B

cały budynek

3

Kraszewskiego 40E

cały budynek

4

Ogonki 3

cały budynek

5

Ogonki 4

cały budynek

6

Perły 5A

cały budynek

7

Perły 12a

2

8

Perły 16

cały budynek

9

Plac Wolności 12

cały budynek

10

Plac Wolności 13

cały budynek

11

Portowa 5

cały budynek

12

Sienkiewicza 3

cały budynek

13

Sienkiewicza 13

cały budynek

14

Szpitalna 1

cały budynek

15

Teatralna 6

cały budynek

16

Teatralna 8

cały budynek

17

Teatralna 12

cały budynek

18

Teatralna 14

cały budynek

19

Węgielsztyn 33

cały budynek

20

Zamkowa 4-bud. A i kotłownia

cały budynek

21

Zamkowa 4-bud. B

cały budynek

22

Zamkowa 31

cały budynek

23

Ogonki Świerkowa 5

1, 2, 4, 5, 7

24

Prynowo 8

4, sklep

25

Trygort 12

1

26

Trygort 15

3, 4

27

Trygort 106

3

28

Węgielsztyn 45b

cały budynek

 

 • Część II - Wykaz budynków
 

Adres budynku

Lokale budynku

1

11-go Listopada 12B

cały budynek

2

11-go Listopada 18

cały budynek

3

Jakunowo 8

1, 2

4

Janówko 2

cały budynek

5

Jaracza 30

cały budynek

6

Kal 31

cały budynek

7

Kal 39

cały budynek

8

Kalskie Nowiny 19

cały budynek

9

Kalskie Nowiny 45

cały budynek

10

Prusa 12

cały budynek

11

Rudziszki 50

cały budynek

12

Jaracza 4

cały budynek

13

Guja 31

1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 4, 4a, 5, 5a

14

Jakunowo 3

3

15

Kal 38

1, 2

16

Kamionek Wielki 5

4

17

Pniewo 1

4, 5

18

Pniewo 5

4

19

Radzieje ul. Węgorzewska 25

2, 3, 4, piekarnia

20

Surwile 1

3, 5, 6

21

Surwile 2

1

22

Surwile 3

3, 3a

23

Surwile 5

2

24

Sztynort Duży 6

2, 4

25

Sztynort Mały 3

2, 4, 6, 7

26

Sztynort Mały 4

1, 1a

27

Tarławki 6

2, 3

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250.),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

 

Termin wykonywania usług – od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonywana w równych miesięcznych ratach wg. rachunków wystawianych przez Wykonawcę na konto podane na rachunku.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający oczekuje, że oferta zostanie złożona dla dwóch części.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy zarówno na całość lub na wybrane części.
 8. Umowa na świadczenie usług zostanie zwarta na dwa lata, z możliwością zakończenia współpracy po roku, gdy Wykonawca nienależycie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków.
 9. Zamawiający może dokonać unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.
 3. Prace muszą być wykonane zgodnie z normami i sztuką budowlaną wg. powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, ochrony p. poż. a także zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu warunków bezpieczeństwa.
 4. Zlecone przez Zamawiającego prace wykonywane będą przez pracowników uprawnionych i przeszkolonych do wykonywania tych czynności, a użyte narzędzia i przyrządy są zgodne z obowiązującą normą (posiadają aktualny atest).
 5. Po wykonaniu przeglądów kominowych Wykonawca sporządzi protokół z uwzględnieniem wszystkich lokali i przedłoży Administratorowi Zasobów Komunalnych tj. CeM Węgorzewo wraz z listą potwierdzającą wykonanie przeglądu na budynku (wykaz lokali z potwierdzeniem podpisu przez Najemcę lokalu).
 6. Wykonawca będzie dyspozycyjny na wezwania dla Zamawiającego.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta - Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 VI. Termin składania ofert: do 28 grudnia 2016 r. (środa), godz. 900

 VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 28 grudnia 2016r. (środa) do godz. 900.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35,

Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34.

 X. Załączniki:

Załącznik nr 1- formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR