Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

       Węgorzewo, dnia 21 grudnia 2016 r.

CeM-2016/5779/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako podmiot pełniący funkcję Zarządcy Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty: na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letni przegląd instalacji elektrycznej budynku Wspólnot Mieszkaniowych.

 

 Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku poprzez:
 • Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów.
 • Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w:

 • części wspólnej budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa.
 • w każdym lokalu mieszkalnym
 • w lokalach użytkowych – jeśli występują.

 

 

 1. Podczas wykonywania przeglądu należy na bieżąco usuwać wykryte nieprawidłowości oraz uzupełniać opisy i oznaczenia dotyczące instalacji elektrycznej (część wspólna budynku).
 2. Po wykonaniu pomiarów instalacji odgromowej należy zakonserwować wszystkie złącza, które kwalifikują się do wymiany wymienić na nowe.
 3. Z dokonanego przeglądu (instalacji elektrycznej i odgromowej) należy sporządzić protokół z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane).
 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 1. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnego protokołu oraz wystawieniu i dostarczeniu faktury za wykonane czynności kontrolne.
 2. Szczegółowe dane do wystawienia faktury zostaną dostarczone Wykonawcy wraz ze zleceniem na przeprowadzenie ww. przeglądu.
 3. Zakres zamówienia obejmuje budynki zawarte w poniższym zestawieniu:
 

Wspólnota Mieszkaniowa

Liczba lokali mieszkalnych

Termin wykonania  ostatniego przeglądu

Termin Wykonania usługi *

 

ul. Listopada 26

27

13.01.2012 r.

Do 13.01.2017 r.

 

ul. Mickiewicza 2

9

20.01.2012 r.

Do 20.01.2017 r.

 

ul. Przesiedleńcza 1

12

11.06.2012 r.

Do końca stycznia 2017 r.

 

ul. Chopina 2

14

Maj 2012 r.

Do końca stycznia 2017 r.

* Za termin wykonania usługi uważa się dzień zakończenia przeglądu
i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

 

II. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądów dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.
 6. Oferta cenowa powinna zawierać ceny wykonania przeglądu dla każdego budynku oddzielnie.

 

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej o odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V. Termin składania ofert: do 29.12.2016 r. (czwartek), do godz. 900

 

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Nieruchomości tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500),
 • Bartłomiej Łach, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR