Ciepłownie Miejskie
dziś jest 23 marca 2018 |
Imieniny: Pelagii, Feliksa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
14
marca
Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi"

Termin składania ofert:
16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
14
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
26 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
05
marca
Zapytanie ofertowe - przeglądy elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej"

Termin składania ofert:
7 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Notatka z otwarcia ofert

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

       Węgorzewo, dnia 13 stycznia 2017 r.

CeM-2017/164/W1

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej dla budynków lub lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”.

 I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: wykonaniu badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej budynków lub lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo.

 II. Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie: 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków lub lokali będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo poprzez:
 • Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Badanie rezystancji izolacji obwodów.
 • Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów.

 

 

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w:

 • część wspólna budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa (dla całego budynku lub wskazane przez zamawiającego części wspólne w tabeli zawartej poniżej w kolumnie 6),
 • w każdym lokalu mieszkalnym,
 • w każdym lokalu użytkowym.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje budynki zawarte w poniższym zestawieniu:
 

Adres budynku

 Budynek/Lokal

Ilość lokali w budynku

Termin wykonania

5- letni przegląd elektryczny

 Informacja
o częściach wspólnych

1

Jakunowo 3

1 lokal w budynku

1

27.03.2017

-

2

Kal 38

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

3

Kamionek Wielki 5

1 lokal w budynku

1

27.03.2017

-

4

Ogonki Świerkowa 5

5 lokali w budynku

5

28.03.2017

cz. wspólna

5

Pniewo 1

2 lokale w budynku

2

27.03.2017

-

6

Pniewo 5

1 lokal w budynku

1

27.03.2017

-

7

Prynowo 8

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

8

Radzieje Węgorzewska 25

4 lokale w budynku

4

27.03.2017

-

9

Surwile 1

3 lokale w budynku

3

27.03.2017

-

10

Surwile 2

1 lokal w budynku

1

28.03.2017

-

11

Surwile 3

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

12

Surwile 5

1 lokal w budynku

1

27.03.2017

-

13

Sztynort Duży 6

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

14

Sztynort Mały 3

4 lokale w budynku

4

28.03.2017

-

15

Tarławki 6

2 lokale w budynku

2

27.03.2017

-

16

Trygort 15

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

17

Trygort 106

1 lokal w budynku

1

28.03.2017

-

18

Węgielsztyn 45

cały budynek

2

2017

-

19

11-go Listopada 18

cały budynek

5

23.03.2017

-

20

Jakunowo 8

cały budynek

2

28.03.2017

-

21

Jaracza 30

cały budynek

13

03.2017

-

22

Kal 31

cały budynek

1

27.03.2017

-

23

Kal 39

cały budynek

2

27.03.2017

-

24

Kalskie Nowiny 19

2 lokale w budynku

2

28.03.2017

-

25

Kalskie Nowiny 45

cały budynek

4

03.2017

-

26

Kraszewskiego 40B

4 lokale w budynku

4

27.03.2017

-

27

Kraszewskiego 40E

cały budynek

3

24.03.2017

-

28

Ogonki 3

cały budynek

1

28.03.2017

-

29

Ogonki 4

cały budynek

1

28.03.2017

-

30

Perły 5A

cały budynek

1

27.03.2017

-

31

Perły 12a

1 lokal w budynku

1

27.03.2017

-

32

Perły 16

cały budynek

4

27.03.2017

-

33

Pionierów 11/13

cały budynek

4

25.03.2017

-

34

Pionierów 15

cały budynek

10

25.03.2017

-

35

Plac Wolności 12

cały budynek

5

28.03.2017

-

36

Plac Wolności 13

cały budynek

7

25.03.2017

-

37

Portowa 3

1 lokal w budynku

1

23.03.2017

-

38

Portowa 5

cały budynek

1

23.03.2017

-

39

Prusa 12

cały budynek

5

03.2017

-

40

Rudziszki 50

5 lokali w budynku

5

03.2017

-

41

Sienkiewicza 3

cały budynek

4

25.03.2017

-

42

Sienkiewicza 13

cały budynek

1

28.03.2017

-

43

Szpitalna 1

cały budynek

4

25.03.2017

-

44

Teatralna 6

cały budynek

3

27.03.2017

-

45

Teatralna 8

cały budynek

2

24.03.2017

-

46

Teatralna 12

cały budynek

5

27.03.2017

-

47

Teatralna 14

cały budynek

5

25.03.2017

-

48

Węgielsztyn 33

cały budynek

5

27.03.2017

-

49

Zamkowa 4 - bud. A

cały budynek

5

03.2017

-

50

Zamkowa 31

cały budynek

1

22.03.2017

-

 

 1. Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej i odgromowej) należy sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo budowlane) – wraz z potwierdzeniem wykonania przeglądów w lokalach.
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. U. 2016 poz. 290),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 1. Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do dnia 03.2017 r. (dzień zakończenia przeglądów i spisania protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych).
 2. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczenia kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu faktur za wykonane czynności kontrolne.
 3. Szczegółowe dane do wystawienia faktur zostaną dostarczone Wykonawcy wraz umową na przeprowadzenie ww. przeglądów.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.
 3. Prace muszą być wykonane zgodnie z normami i sztuką budowlaną wg. powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, ochrony p. poż. a także zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu warunków bezpieczeństwa.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta - Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej dla budynków lub lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 VI. Termin składania ofert: do 25 stycznia 2017 r. (środa), godz. 900

 VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. (środa) do godz. 900.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35,

Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34.

 X. Załączniki:

Załącznik nr 1- formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR