Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

            Węgorzewo, dnia 16 stycznia 2017 r.

CeM-2017/261/W1

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako podmiot pełniący funkcję Zarządcy Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty: na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zakresie wynikającym z art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) tj. przeprowadzenie rocznych i 5- letnich przeglądów budowlanych:

 II. Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków oraz sprawdzenie stanu technicznego kotłów zgodnie z poniższymi zestawieniami:

 

PRZEGLĄDY ROCZNE BUDOWLANE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Adres budynku

Roczny przegląd techniczny budynku

Ilość lokali w budynku

1

Chopina 4

2017-03-15

6

2

Pionierów 8

2017-04-09

6

3

Zamkowa 63

2017-03-15

23

4

Zamkowa 15

2017-04-09

37 + 2 lokale użytkowe

5

Zamkowa 59B

2017-03-15

36

6

3- go Maja 10

2017-04-09

11

7

3- go Maja 5A

2017-04-09

28

8

Mickiewicz 2

2017-03-15

10

9

Chopina 2

2017-04-09

14+ 1 lokal użytkowy

10

11- go Listopada 11

2017-01-08

12

11

Sienkiewicza 31

2017-04-11

29

12

Nadbrzeżna 2

2017-04-09

9

13

Plac Wolności 5

2017-04-09

4 + 1 użytkowy

14

3- go Maja 15A

2017-01-15

9

15

Kopernika 4

2017-08-10

10

16

Jana Pawła II

2017-10-13

30

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO KOTŁÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 

Adres budynku

4- letni przegląd techniczny kotła

 

11- go Listopada 26

2017-04-16

 

11- go Listopada 24

2017-04-24

PRZEGLĄDY 5-letnie BUDOLANE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Adres budynku

5- letni przegląd budynku

Ilość lokali w budynku

1

Bema 8

2017-04-16

33

2

Jasna 7

2017-04-10

12

3

11- go Listopada 26

2017-04-16

27

4

Żeromskiego 9

2017-10-01

8

5

11- go Listopada 22

2017-11-20

9

6

11- go Listopada 24

2017-11-20

9

7

Przesiedleńcza 1

2017-09-27

12 + 2 użytkowe

8

Teatralna 24

2017-04-25

36

9

3 Maja 17 A

2017-04-27

12

10

11- go Listopada 13

2017-07-18

16

 

 

 

PRZEGLĄDY 5-letnie BUDOLANE BUDYNKU - KOTŁOWNIE CEM

 

Kotłownia

Termin wykonania do:

 

Kopernika 14 - budynek

24.05.2017 r.

1 szt. kotła gazowo-olejowego

24.05.2017 r.

 

Chrobrego 4 - budynek

14.05.2017 r.

1 szt. kotła gazowo-olejowego i 2 szt. kotła gazowego

24.05.2017 r.

 

Pionierów 10 - budynek

24.05.2017 r.

 

Pionierów 2 - budynek

24.05.2017 r.

2 szt. kotła gazowo-olejowego

24.05.2017 r.

 

Żeromskiego 1

24.05.2012 r.

2 szt. kotła gazowo-olejowego i 2 szt. kotła gazowego

24.05.2017 r.

 

11 Listopada 11 - 1 szt. kotła gazowego 

24.05.2017 r.

 

 1. Z dokonanych przeglądów obiektów oraz urządzeń należy sporządzić protokoły, których zakres wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 1. Termin wykonania usługi:
 • Wspólnoty Mieszkaniowe - od dnia podpisania zlecenia/umowy do dnia 04.2017 r. (dzień zakończenia przeglądu i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych).
 • Obiekty i urządzenia Ciepłowni Miejskich - od dnia podpisania zlecenia/umowy do dnia 05.2017 r. (dzień zakończenia przeglądu i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych).

Uwaga! Pięcioletnie przeglądy budynków Wspólnot Mieszkaniowych należy wykonać w terminie przyspieszonym tj. również do 10.04.2017 r.

 1. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (pismo znak DPR/INN/022/1617/2015 z dnia 03.11.2015 r.) kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w każdym roku kalendarzowym, w dowolnym terminie. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
 2. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia dla poszczególnych grup, dostarczenia kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu faktur za wykonane czynności kontrolne.
 3. Szczegółowe dane do wystawienia faktur zostaną dostarczone Wykonawcy wraz ze zleceniem/umową na przeprowadzenie ww. przeglądów.

 III. Informację ogólne

 

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

 V. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Oferty na wykonanie przeglądów powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta główna z napisem „Oferta na wykonanie rocznych i 5- letnich przeglądów budowlanych oraz sprawdzenie stanu technicznego kotła”.
 2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonymi załącznikami tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie przeglądów budynków Wspólnot Mieszkaniowych – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wspólnoty Mieszkaniowe”.
 • Załącznik nr 2 – oferta na wykonanie przeglądów budynków kotłowni w zamkniętej kopercie z napisem „Kotłownie”.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 VI. Termin składania ofert: do 27.01.2017 r. (piątek), godz. 1200

 VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

Uwaga! Zamawiający pomimo jednego zamówienia dokona wybrania oferty dla poszczególnych grup oddzielnie tj. budynki Wspólnot Mieszkaniowych, budynki kotłowni.

 

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Nieruchomości tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie V.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500),
 • Bartłomiej Łach, tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500),

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR