Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 16 stycznia 2017 r.

CeM-2017/265/W1

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”.

 I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w zakresie wynikającym z art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) tj. przeprowadzenie rocznych i 5- letnich przeglądów budowlanych budynków będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo.

 II. Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

 

PRZEGLĄDY ROCZNE BUDOWLANE BUDYNKÓW

 

Adres budynku

Roczny przegląd techniczny budynku

 

1

Kamionek Wielki 5

11.04.2017

współwłasność

2

Pniewo 1

11.04.2017

współwłasność

3

Pniewo 5

11.04.2017

współwłasność

4

Radzieje 22

11.04.2017

współwłasność

5

Sztynort Mały 3

11.04.2017

współwłasność

6

Trygort 106

11.04.2017

współwłasność

7

Radzieje 21

11.04.2017

współwłasność

8

Węgielsztyn 45

11.04.2017

współwłasność

9

Janówko 2

10.04.2017

100% gmina

10

Zamkowa 4 - bud. A

11.04.2017

100% gmina

11

Jaracza 4

11.04.2017

100% gmina

12

11-go Listopada 12b

10.2017

100% gmina

 

 

PRZEGLĄDY 5-LETNIE BUDOWLANE BUDYNKÓW

 

Adres budynku

5- letni przegląd budynku

 

1

Guja 31

28.11.2017

współwłasność

2

Jakunowo 3

28.11.2017

współwłasność

3

Kal 38

15.10.2017

współwłasność

4

Ogonki Świerkowa 5

19.11.2017

współwłasność

5

Prynowo 8

15.11.2017

współwłasność

6

Radzieje Węgorzewska 25

28.11.2017

współwłasność

7

Surwile 2

28.11.2017

współwłasność

8

Surwile 3

15.11.2017

współwłasność

9

Surwile 5

15.11.2017

współwłasność

10

Sztynort Duży 6

28.11.2017

współwłasność

11

Sztynort Mały 4

28.11.2017

współwłasność

12

Tarławki 6

28.11.2017

współwłasność

13

Trygort 12

26.11.2017

współwłasność

14

Trygort 15

26.11.2017

współwłasność

15

11-go Listopada 18

05.11.2017

100% gmina

16

Armii Krajowej 3

17.09.2017

100% gmina

17

Jakunowo 8

20.11.2017

100% gmina

18

Jaracza 30

16.11.2017

100% gmina

19

Kal 31

28.11.2017

100% gmina

20

Kal 39

15.10.2017

100% gmina

21

Kalskie Nowiny 19

19.11.2017

100% gmina

22

Kalskie Nowiny 45

19.11.2017

100% gmina

23

Kraszewskiego 40B

21.11.2017

współwłasność

24

Kraszewskiego 40E

21.11.2017

100% gmina

25

Ogonki 3,4

19.10.2017

100% gmina

26

Perły 5A

26.11.2017

100% gmina

27

Perły 12a

26.11.2017

100% gmina

28

Perły 16

20.11.2017

100% gmina

29

Pionierów 15

05.11.2017

100% gmina

30

Plac Wolności 12

05.11.2017

100% gmina

31

Plac Wolności 13

05.11.2017

100% gmina

32

Portowa 3

12.11.2017

100 % gmina

33

Portowa 5

30.10.2017

100% gmina

34

Prusa 12

05.11.2017

100% gmina

35

Rudziszki 50

26.10.2017

100% gmina

36

Sienkiewicza 3

18.10.2017

100% gmina

37

Sienkiewicza 13

17.10.2017

100% gmina

38

Szpitalna 1

18.10.2017

100% gmina

39

Teatralna 6

05.11.2017

100% gmina

40

Teatralna 8

05.11.2017

100% gmina

41

Teatralna 12

31.10.2017

100% gmina

42

Teatralna 14

30.10.2017

100% gmina

43

Węgielsztyn 33

11.10.2017

100% gmina

44

Zamkowa 4 - bud. B

15.04.2017

100% gmina

45

Zamkowa 31

15.11.2017

100% gmina

 

 1. Z dokonanych przeglądów obiektów należy sporządzić protokoły, których zakres wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane.
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. U. 2016 poz. 290),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 1. Termin wykonania usługi:
 • Przeglądy roczne - od dnia podpisania zlecenia/umowy do dnia 04.2017 r. (dzień zakończenia przeglądu i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych).
 • Przeglądy 5-letnie budynków - od dnia podpisania zlecenia/umowy do dnia 04.2017 r. (dzień zakończenia przeglądu i spisania protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych).

Uwaga! Wszystkie pięcioletnie przeglądy budynków należy wykonać w terminie przyspieszonym tj. do 15.04.2017 r.

 1. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (pismo znak DPR/INN/022/1617/2015 z dnia 03.11.2015 r.) kontrola okresowa, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w każdym roku kalendarzowym, w dowolnym terminie. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
 2. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu całości zamówienia dla poszczególnych grup, dostarczenia kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu faktur za wykonane czynności kontrolne.
 3. Szczegółowe dane do wystawienia faktur zostaną dostarczone Wykonawcy wraz ze zleceniem/umową na przeprowadzenie ww. przeglądów.

 III. Informację ogólne

 

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • Zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

 V. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Oferty na wykonanie przeglądów powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta główna z napisem „Oferta na wykonanie rocznych i 5- letnich przeglądów budowlanych obiektów będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”.
 2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonymi załącznikami tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie przeglądów budynków.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 VI. Termin składania ofert: do 31.01.2016 r. (wtorek), godz. 900

 VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie V.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500),
 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 700-1500),

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR