Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 16 stycznia 2017 r.

CeM-2017/264/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie”.  

 I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie. Przedmiotowy budynek jest budynkiem dawnego dworca kolejowego, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.
 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 4 egz. papierowej wersji projektu oraz 1 egz. elektroniczny projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozostałymi opracowaniami wewnętrznej instalacji elektrycznej zawierający mapy, plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i uzgodnienia.

 II. Zakres zamówienia:

 1. Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:
 • Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przedmiar robót
 • Kosztorys inwestorski,
 • Uzyskanie uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 1. Zakres projektu budowlanego:
 • wewnętrzna instalacja elektryczna dla lokali mieszkalnych (5 lokali),
 • wewnętrzna instalacja elektryczna dla lokali użytkowych (2 lokale),
 • wewnętrzna instalacja zasilająca lokale (WLZ),
 • instalacja oświetleniowa klatek schodowych (24V),
 • instalacja oświetleniowa piwnic i strychu (24V),
 • instalacja jednego wyłącznika przeciwpożarowego z trzema przyciskami wyzwalającymi,
 • instalacja dzwonków dla lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wyniesienie liczników lokatorskich na zewnątrz budynku (przy wyrażeniu zgody konserwatora),
 • demontaż starej instalacji elektrycznej całego budynku,
 • odłączenie istniejącego przyłącza znajdującego się w lokalu użytkowym (FDN) należącego do PKP Energetyka,
 • instalacja odgromowa budynku,
 • instalacja domofonowa (w opcji),
 • wykonanie instalacji teleinformatycznej (opcja).

 

 1. Ogólne wytyczne do projektu budowlanego:
 • Instalację zaprojektować w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Główną rozdzielnię zabezpieczyć zabezpieczeniami przepięciowymi klasy A+B,
 • Dobór zabezpieczeń wg potrzeb lokali,
 • WLZ zaprojektować, aby istniała możliwość zmiany zasilania z 1-fazowego na 3-fazowe,

 

 1. Zamawiający dysponuje:
 • warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,
 • inwentaryzacja budynku (w wersji papierowej),

 

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Aktualne Polskie Normy,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wszelkie rozwiązania projektowe powinny być uzgadniane z Zamawiającym.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów.
 4. Termin wykonania zamówienia tj. 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 VI. Termin składania ofert do: 27 stycznia 2017 r. (piątku), godz. 900

 VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (piątku) do godz. 900.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 700-1500).
 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 700-1500).

 X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR