Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 18 stycznia 2017 r.

CeM-2017/223/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Rozbiórka zespołu handlowo-mieszkalnego budynki nr 9, 11, 13 w zabudowie szeregowej z obiektami przynależnymi budynkami gospodarczymi nr 1, 2, 3, zespół gospodarczy, zespół garażowo-gospodarczy.”

 I. Przedmiot zamówienia:

Zakres robót związanych z rozbiórką:

 • Ustanowienie kierownika rozbiórki posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz ze zgłoszeniem do właściwego organu (PINB w Węgorzewie),
 • Prowadzenie dziennika rozbiórki,
 • Wykonawca w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zapewni nadzór konserwatorski nad robotami prowadzonymi poniżej poziomu terenu,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na drodze gminnej(ul. Pionierów),
 • Uzgodnienie z Gminą Węgorzewo dokładną powierzchnię oraz termin zajęcia pasa drogi gminnej i wniesienie opłaty za zajęcie drogi gminnej,
 • Ochrona obiektu przeznaczonego do rozbiórki od dnia przekazania terenu rozbiórki do zakończenia robót,
 • Ogrodzenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren rozbiórki,
 • Przed rozpoczęciem rozbiórki budynku przy ul. Pionierów 13 należy dokonać zabezpieczenia całego budynku w tym ściany szczytowej budynku przyległego tj. Pionierów 15 (koncepcja zabezpieczenia w dokumentacji technicznej rozbiórki budynków) – okres gwarancji zabezpieczenia ściany min. 36 m-cy.
 • Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną rozbiórki przedmiotowych budynków (Zamawiający udostępnia dokumentację dla ostatecznego Wykonawcy),
 • Odzysk materiałów przy rozbiórce dotyczy stolarki okiennej oraz pieców kaflowych (odzysk kafli wraz z osprzętem) oraz transport odzysku na odległość do 5 km (w miejsce wskazane przez Zamawiającego),
 • Rozbiórka obiektów kubaturowych łącznie z częścią podziemną, z fundamentami,
 • Zniwelowanie i zasypanie powstałego w wyniku rozbiórki dołu po zabudowie poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem lub ziemią, z zagęszczeniem warstwami,
 • Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego powstałego w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km (Inwestor zabiera dla własnych potrzeb),
 • Wywiezienie i składowanie innych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci,
 • Recykling przez wyspecjalizowane jednostki materiałów szkodliwych bądź niebezpiecznych powstałych w wyniku rozbiórki budynku,
 • Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, samochodami zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
 • Uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych.

 II. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy rozbiórki budynków:

 • Prowadzenie dziennika rozbiórki,
 • Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz opracowaną dokumentacją techniczną rozbiórki, którą udostępnia zamawiający,
 • Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,
 • Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
 • Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca rozbiórki pod względem BHP i p. poż. we własnym zakresie oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu,
 • Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy;
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
 • Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji miejsca rozbiórki oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,
 • Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, miejsca rozbiórki.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn,
 2. Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
 3. Dokumentacja rozbiórki budynków jest do wglądu w siedzibie Administratora Zasobów komunalnych tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
 4. Wykonawca pomimo opisu przedmiotu zamówienia oraz wglądu do dokumentacji technicznej rozbiórki powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
 5. Integralną częścią zapytania jest załącznik nr 3 do niniejszego zapytania tj. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 IV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - Rozbiórka zespołu handlowo-mieszkalnego budynki nr 9, 11, 13 w zabudowie szeregowej z obiektami przynależnymi budynkami gospodarczymi nr 1, 2, 3, zespół gospodarczy, zespół garażowo-gospodarczy.” Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 V. Termin składania ofert: do 3 lutego 2017 r. (piątek), godz. 1200

 VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. (piątek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).

Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 IX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót rozbiórkowych – zał. nr 3

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR