Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/573/W1                          

Węgorzewo, dnia 3 lutego 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Utwardzeniu terenu przyległego do budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 II. Zakres zamówienia:

 1. Wykonanie częściowego utwardzenia terenu przyległego do budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 obejmujące m.in.:
  • Wykonanie odwodnienia dla terenu przeznaczonego do częściowego utwardzenia wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
  • Wykonanie energooszczędnego oświetlenia części utwardzonego terenu (Lampy LED),
  • Wykonanie częściowego utwardzenia terenu poprzez:
 • Zdjęcie humusu grubości 15 cm,
 • Wykonanie korytowania na głębokość 45 cm,
 • Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego 0/31,50 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,50 stabilizowanego cementem grubości 15,
 • Ułożenie szarej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1/4 o grubości 5 cm wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych innym kolorem kostki.
 • Ułożenie krawężników drogowych o wymiarach 15/30 na ławie z oporem betonowym,
 • Wykonawca powinien dokonać obniżenia części istniejących krawężników, aby wykonać wjazd na utwardzoną część terenu.
 • Wykonanie punktu elektrycznego (gniazdka) o klasie ochronności na zewnątrz.
  • Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.

 

Uwaga!

 1. Zamawiający na etapie składania ofert oczekuje przedstawienia koncepcji Wykonawcy wykonania częściowego utwardzenia terenu przyległego do kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4.
 2. W celach poglądowych Zamawiający udostępnia mapkę ze wskazaniem terenu przeznaczonego do utwardzenia.
 3. Zamawiający winien dokonać wizji lokalnej celem ujęcia w cenie wszystkich prac niezbędnych do wykonania zamówienia.

 III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy lub przygotowania zlecenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie po wykonaniu i fakturowaniu.

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 05.2017 r.
 3. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 4. Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań technicznych.
 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz potencjałem ludzi zdolnych do wykonania ww. prac.
 8. Zamawiający, może żądać od Wykonawców przedstawienia referencji z Wykonanych robót.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - utwardzeniu terenu przyległego do budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 1. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 2. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 VI. Termin składania ofert: do 20 lutego 2017 r. (poniedziałek), do godz. 1200

 VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia do 20 lutego 2017 r. (poniedziałek), do godz.  1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).
 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400).

 X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Mapka z koncepcją zamawiającego – zał. nr 2
 3. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną – zał. nr 3

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR