Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 06.02.2017 r.

CeM-2017/619/W1     

 

ZAPYTANIE O CENĘ

prowadzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych na:

 

„Modernizację kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie.”

 I. Informacje ogólne

 

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
 8. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 9. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje (wraz z wizją lokalną nabudynku), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym kosztyprzygotowania oferty.
 13. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 14. Wykonawcy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania.
 • Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) należy dołączyć do oferty, umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną. Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
 • określenie celu gospodarczego,
 • oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
 • wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu  i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie (wraz z wymienieniem nazwy i adresu siedziby),
 • pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa.

 

     16. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

     17.Przepisy dotyczące Wykonawców, o których mowa w ust. 13, dotyczą również Wykonawców występujących wspólnie.

     18. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 14, została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 II. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji robót

 

1. Opis przedmiotu Zamówienia

         

a) Instalacja technologiczna

 • Wymiana obecnego kotła Buderus o mocy 505 kW na dwa kotły kondensacyjne o łącznej mocy do 90 kW przy parametrach czynnika grzewczego 80°C/60°C.
 • Zamawiający oczekuję, że konstrukcja wymiennika ciepła wykonana będzie ze stali szlachetnej.
 • Demontaż obecnego kotła Buderus wykonać po przez pocięcie lub demontaż poszczególnych członów w sposób umożliwiający wyniesienie złomu na zewnątrz kotłowni przez obecne drzwi.
 • Opracowanie schematu technologicznego oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego, który ma uwzględniać:
  • Dwa kotły w układzie kaskadowym,
  • Układ technologiczny w oparciu o sprzęgło hydrauliczne,
  • Dwa niezależne obiegi grzewcze na cele budynków przy ul. 11-go Listopada 11 i Targowa 1,
  • Obiegi grzewcze wykonanie jako mieszające,
  • Zastosowanie filtro-odmulnika,
  • Stacja demineralizująco – zmiękczająca dostosowana wg. zaleceń producenta kotłów,
  • Opomiarowanie wszystkich obiegów c.o. w kotłowni, układy pomiarowe muszą być wyposażone w moduły komunikacyjne WMBUS kompatybilne z licznikami typu Multical.
 • Dobór urządzeń kotłowni wg. zaakceptowanego schematu technologicznego, które muszą spełniać niżej stawiane wymagania;
  • Kotły z wymiennikiem z stali szlachetnej;
  • Pompy kotłowe wg. zaleceń producenta kotłów,
  • Klasa efektywności energetycznej kotła nie mniejsza niż „A”
  • Okres gwarancyjny producenta na wymienniki kotłów min. 7 lat;
  • Pompy c.o. z klasą EEI <=0,15 oraz elektroniczna regulacją;
  • System spalinowo – powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotłów, wykonany z stali kwasoodpornej,
 • Wymiana obecnego wkładu kominowego na wkład kominowy przeznaczony do dwóch kotłów kondensacyjnych (możliwość wykorzystania obecnego wkładu, jako szycht kominowy). Przy wykorzystaniu obecnego wkładu kominowego jako szych należy zapewnić odprowadzenie spalin z dwóch kotłów kondensacyjnych.
 • Wykonanie nowej instalacji technologicznej wg. zaakceptowanego schematu technologicznego.
 • Wykonanie izolacji termicznej układu technologicznego o grubości izolacji min. 4 cm.
 • Montaż stacji demineralizująco – zmiękczającej wodę technologiczną z automatycznym dopuszczaniem do zładu,
 • Automatyka kotłowni musi zapewniać:
 • Regulację pogodową obiegu c.o.,
 • Nastawy temperatury komfortu i temperatury ekonomicznej dla poszczególnych obiegów c.o.,
 • Programy czasowe dla poszczególnych obiegów c.o.,
 • Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem lata/zima,
 • Automatyczną zmianę kotła wiodącego,
 • System wizualizacji procesu pracy kotłowni. Panel sterowniczy musi być dostępny przez łącze internetowe umożliwiające pełna kontrolę nad kotłownią.
 • Układ automatyki musi posiadać polską instrukcję jak też menu panelu użytkownika urządzeń.
 • Nowe kotły muszą być wyposażone w system powiadamiania o stanach awaryjnych kotłowni drogą SMS,
 • Przeliczenie czy obecne naczynie przeponowe jest wystarczające do aktualnego zładu instalacji i mocy kotłów.
 • Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
 • Przekazanie Zamawiającemu dokumentację zawierająca DTR, aprobaty oraz certyfikaty zamontowanych urządzeń.
 • W przypadku konieczności rejestracji w UDT któregokolwiek z urządzeń Wykonawca dokona stosownych zgłoszeń,
 • Zaktualizowanie obecnej instrukcji kotłowni wraz ze schematem technologicznym.

 

 • Instalacja gazowa
 • Wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę istniejącej instalacji gazowej zasilającej nowe kotły kondensacyjne – jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie warunków gazowych (w porozumieniu z Zamawiającym) oraz wykonanie ekspertyzy kominowej,
 • Dostosowanie obecnego Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej do nowej technologii kotłowni.

 

 • Instalacja elektryczna
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami do nowych kotłów, pomp c.o. oraz przepisów prawnych i norm.
 • Instalacja winna być wykonana w układzie sieciowym TN-S.
 • Wykonanie montażu przełącznika siec-agregat w celu umożliwienia awaryjnego zasilania kotłowni w energię elektryczną generowana przez agregat.

 

 • Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia i wykonane roboty instalacyjne na okres 60 miesięcy oraz zapewni bezpłatny serwis tj. dokonywania niezbędnych przeglądów oraz konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji w całym okresie gwarancji. Prace związane z przeglądami musza być wykonywane przez autoryzowane serwisy producentów zamontowanych urządzeń, potwierdzane odpowiednimi wpisami w książkach serwisowych.

 

 1. Warunki realizacji robót

 

 • Zamawiający oczekuję, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone w okresie postojowym kotłowni tj od czerwca do końca sierpnia.
 • Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, zakresem zgodnym z zapytaniem cenowym oraz wytycznymi Zamawiającego.
 • Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).
 • Odpady w postaci złomu z demontażu kotłów oraz części instalacji technologicznej z pomieszczenia kotłowni i inny złom stalowy, Wykonawca przekaże nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca, jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 07 listopada 2016 (Dz.U. z 2016 poz. 1987) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.);

 • Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
 • organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 • budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy,
 • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
 • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót w pomieszczeniach kotłowni,
 • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy),
 • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
 • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
 • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy zachować normatywne odległości, prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
 • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 • Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową i projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wybudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ponadto:
 • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
 • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i  aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
 • wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej i projektowej.
 • Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej i projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
 • Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji autora Projektów, oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
 • Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
 • Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.

 

 

 III. Termin wykonania zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2017 r.

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia,
  • dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, gdy Wykonawca na etapie składania oferty złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), zaś przy podpisywaniu umowy wykażą, że:
 • dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn.: wykażą osoby zdolne do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane /U. 2016 nr 0 poz. 290./ niezbędne do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie konstrukcji, instalacji gazowych, cieplnych, elektrycznych. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kopie uprawnień (Załącznik nr 3).
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100000,00 zł (która zostanie przedłożona dla Zamawiającego na etapie podpisywania umowy).
 • Przedłożą referencje z wykonania dwóch prac tożsamych (zakresem zbliżone) do prac zawartych w niniejszym zapytaniu na kwotę minimum 50 000,00 zł.

 V. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy przy złożeniu oferty:

 

 1. Ofertę cenową zgodną z formularzem ofertowym – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów stawianych w Rozdziale IV ust. 1. – załącznik nr 2

 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania cenowego.
 2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania sięz Wykonawcami, w dniach roboczych w sprawie przetargu są:
 3. Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34.
 4. Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33.

 VII. Termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
 2. Zamawiający, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym na termin składania ofert.

 VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia.
 2. Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1.1 do zapytania cenowego i powinna zawierać wymagane oświadczenia wymienione w dziale V.
 4. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny.
 5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
 6. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
 7. Oferty powinny być jednoznaczne.
 8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.
 9. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność przez tego Wykonawcę.
 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.

 IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

 1. Bolesława Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

 

OFERTA CENOWA
Modernizacja kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Węgorzewie przy   Bolesława Chrobrego 4; w Sekretariacie do dnia 28.02.2017 r.  do godz. 1200
 2. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert. W sytuacji takiej Wykonawca musi:
 • pisemnie powiadomić Zarządcę/Administratora Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo, jako koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
 • oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 - 5.
 • W przypadku zmiany przez Wykonawcę oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „zmiana oferty”.
 • Wszystkie wymagania stawiane ofercie cenowej dotyczą również oferty zmienionej.

 X. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cenę oferty należy podać, jako cenę ryczałtową w wartości netto i brutto.
 2. Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w Rozdziale II i jej nieujęcia w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zapytania o cenę, dokumentacji budowlanej, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty, (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ, projektu organizacji ruchu, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca załączy do ofert cenowej kosztorys na podstawie, którego dokonał wyceny ceny oferty.
 7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (U. 2016 poz.710).

 

 XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób i podmiot, które będą uczestniczyły w Wykonywaniu Zamówienia,
 2. Przedłoży aktualną kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 3. Dostarczyć Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kosztorys na podstawie, którego dokonał wyceny oferty.
 4. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII zapytania cenowego.
 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przedstawi kosztorysu na podstawie którego dokonał wyceny oferty Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy spośród pozostałych ofert, która (stosownie do trybu lub zastosowanych kryteriów) zawiera najniższą cenę, chyba że upłynął termin związania ofertą.
 7. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

 XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji, jakości.
 2. Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
 3. Zabezpieczenie powinno być wniesione w pieniądzu.
 4. Zabezpieczenie wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.:

BOŚ S.A. O/Olsztyn nr 79 1540 1072 2022 5081 0978 0001

 1. Zwrot takiego zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie przekroczy 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, jakości.

 

 XIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Warunki umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania cenowego.

 XIV. Informacje na temat Podwykonawców.

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 XV. Załączniki do SIWZ

 

Załącznik nr 1 -  Wzór oferty cenowej,

Załącznik nr 2 -   Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 -       Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji Zamówienia,

Załącznik nr 4 -   Wzór umowy.

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR