Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 10 luty 2017 r.

CeM- 2016/4725/W15

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Węgorzewie.”

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa, przy ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-600 Węgorzewo, reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty w osobach:

 

 1. Pan Mirosław Kaczor,
 2. Pan Andrzej Juszczyński,
 3. Pan Lechosław Woliński

 I. Informacje ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. 380 z późn. zm.) Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
 10. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 11. Wykonawcy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania.
 • Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) należy dołączyć do oferty, umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną. Pełnomocnictwo winno zawierać, co najmniej:
 • określenie celu gospodarczego,
 • oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,
 • wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie (wraz z wymienieniem nazwy i adresu siedziby),
 • Pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa. 
 1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
 2. Przepisy dotyczące Wykonawców, o których mowa w ust. 12, dotyczą również Wykonawców występujących wspólnie.
 3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 14, została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia każdego z wybranych etapów różnym Wykonawcom.

 II. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji robót

 

 1. Opis przedmiotu Zamówienia

 

 ETAP I – REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

 

 • Remont pokrycia dachowego polegający na:
 • ułożeniu styropapy o grubości 15 cm
 • pokrycie dachu papą termozgrzewalną – jednowarstwowe.
  • Remont kominów (przygotowanie podłoża, otynkowanie i pomalowanie) wraz z zabezpieczeniem kominów siatką przed kawkami,
  • Wykonanie obróbek blacharskich na dachu z blachy ocynkowanej wraz z obróbką kominów,
  • Malowanie atrap dachowych i innych elementów z blachy poprzez:
 • Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni atrap dachowych oraz innych elementów z blachy, w tym również wywietrzaków cylindrycznych.
 • Dwukrotne malowanie wcześniej przygotowanej powierzchni atrap dachowychi innych elementów z blachy (w tym również blachy nad balonami pełniącej funkcji „rynny”) metodą natryskową.
 • Należy uwzględnić farbę przeznaczoną do malowania zewnętrznych powierzchni dachowych z blachy (blacha trapezowa) oraz odporną na warunki atmosferyczne.
 • Pomalowanie/impregnacja wszelkich elementów drewnianych.

 

 • Przedłużenie wywiewek kanalizacyjnych na dachu – do wysokości ok 1m.

 

Zgodnie z projektem budowlanym z października 1994 r. dot. dachu zastosowano– prefabrykowane płyty panwiowe ułożone ze spadkiem do środka budynku. Na obwodzie dachu zaprojektowano daszki (atrapy) drewniane pokryte blachą stalową. Elementy stalowe utrzymują tę konstrukcję zamocowaną w gniazdach belek zewnętrznych.

 

Dach płaski pogrążony z płyt korytowych kryty papą asfaltową z atrapami dachowymi krytymi blachą fałdową.

 

Złożona oferta cenowa powinna zawierać wykonanie modernizacji dachu z uwzględnieniem  przedstawionej technologii.

 

ETAP II

A – REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU (bez docieplenia styropianem)

 – wszystkie ściany za wyjątkiem ścian oznaczonych w punkcie B

 

 • Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
 • Obicie odstających i uszkodzonych tynków zewnętrznych na ścianach i murkach ogniowych.
 • Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach i murkach ogniowych.
 • Jednokrotne zagruntowanie emulsją gruntującą, powierzchni przed położeniem siatki elewacyjnej.
 • Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi z siatką.
 • Przyklejenie siatki elewacyjnej.
 • Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej o grubości do 3 mm.
 • Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o grubości 1,5 mm.
 • Pomalowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną.
 • Remont tynków zewnętrznych i murków ogniowych oraz pomalowanie farbą emulsyjną.
 • Pomalowanie oraz docieplenie cokołu budynku.
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wszystkich płyt balkonowych wraz z wykonaniem nowych posadzek oraz ułożeniem terakoty mrozoodpornej na balkonach.
 • Konserwacja balustrad balkonowych.
 • Uzupełnienie ubytków tynków ścian stanowiących konstrukcję logii.
 • Uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej cokołu dolnej części płyt balkonowych poprzez m.in. usunięcie śladów korozji oraz wykonanie powłoki malarskiej antykorozyjnej.
 • Malowanie elementów ścian wewnętrznych balkonów/loggii.
 • Pomalowanie elementów metalowych balustrad balkonowych oraz parapetów okiennych.
 • Montaż wyłącznika p.poż. na ścianie elewacyjnej budynku.
 • Konserwacja daszków wiatrołapów – wg. technologii opisanej w etapie I.
 • Konserwacja ścian zewnętrznych wiatrołapów – wg. schematu uwzględnionego w etapie II

 

B – REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU (z dociepleniem styropianem)

- ściana od strony wejścia do klatek schodowych – strony nr 1-6 w raporcie termograficznym.

- ściana ujęta na str. nr 8 w raporcie termograficznym (ściana z oknami)

- punkt na ścianie ujętej na stronie nr 10 w raporcie termograficznym – należy zwrócić szczególną UWAGĘ na mostek termiczny oznaczony symbolem SP2 (ściana ujęta na stronie nr 10 nie wymaga całościowego docieplenia)

-ściana ujęta na str. nr 11 w raporcie termograficznym (ściana z oknami)

 

 • Ocieplenie ścian budynku z ww. stron uwzględniając: styropian – 15 cm (minimalna lambda – 0,031 W/mK).
 • Wykonanie elewacji ze wszystkich stron budynku, poprzez m.in.:
 • Wymiana obróbki blacharskiej budynku (blacha ocynkowana) w tym m. in. wymiana parapetów.
 • Pomalowanie oraz docieplenie cokołu budynku.
  • Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi z siatką.
  • Przyklejenie siatki elewacyjnej.
  • Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej o grubości do 3 mm.
  • Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego o grubości   1,5 mm.
  • Remont tynków zewnętrznych i murków ogniowych oraz pomalowanie farbą emulsyjną.
  • Pomalowanie oraz docieplenie cokołu budynku.

 

ETAP III – REMONT KLATKI SCHODOWEJ

 

 • Zeskrobanie i zmycie starej farby.
 • Przycieranie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów.
 • Pomalowanie ścian tynkiem zdobionym – natryskowo (w technologii, która jest obecnie na klatkach schodowych).
 • Uzupełnienie ewentualnych ubytków lastryka na posadzkach i schodach klatki schodowej,
 • Pomalowanie policzków i podstopnic schodów na klatce schodowej,
 • Malowanie farbą olejną balustrad, poręczy, instalacji c.o. z grzejnikami i innych elementów metalowych na klatkach schodowych.
 • Zabezpieczenie podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniami.
 • Modernizacja oświetlenia klatek schodowych na lampy LED z czasowym czujnikiem ruchu.
 • Wymiana włączników dzwonka do poszczególnych lokali mieszkalnych,
 • zakres zastosować w wiatrołapach przy wejściu do klatek schodowych.

            III. Warunki realizacji robót

 1. Roboty prowadzone będą zgodnie z zapytaniem cenowym oraz wytycznymi Zamawiającego.
 2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz.401).
 4. Wykonawca, jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
 5. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
 • organizacja i zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
 • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót,
 • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy),
 • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
 • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
 • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy zachować normatywne odległości, prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
 • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajowąspecyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
 • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
 • wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność, wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wybudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, ponadto:
 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w zapytaniu cenowym oraz wytycznymi zamawiającego.
 2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski jeśli będzie konieczny.
 3. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie terenu budowy, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 1. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
 2. Roboty budowlane powinny być wykonywane w godzinach od 600 do 2200.
 1. Teren wykonywanych robót musi być odpowiednio ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych.
 2. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy).
 3. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.

 IV. Termin wykonania zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy: 3 miesiące.

 

 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 • w tym zakresie Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu.
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie:
 • w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, której wartość robót budowlanych była nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto) każda. Za robotę budowlaną Zamawiający będzie uważał każdą robotę budowlaną polegającą na budowie, a także prace polegające na przebudowie, remoncie, obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego obejmującego roboty związane z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej.
 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dysponowali, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót.
 1. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia.

 VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy przy złożeniu oferty:

1. Ofertę cenową zgodną z formularzem ofertowym – załącznik nr 1,

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów stawianych w Rozdziale IV ust. 1. – załącznik nr 2,

3. Wykonawca do oferty dołączy kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie badania i oceny ofert. Będzie na tym etapie postępowania tylko dokumentem poglądowym służącym Zamawiającemu do zorientowania się poziomem poszczególnych Kosztorys będzie służył do ewentualnego rozliczenia się z wykonawcą w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron. Cenę oferty określoną na podstawie kosztorysu ofertowego należy przedstawić w formularzu oferty.

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania cenowego, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuką budowlana i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3a).

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania cenowego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami ma temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3).
 2. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania cenowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 3 dni przed terminem składania ofert.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 3. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną (na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – wówczas każda ze stron na zadanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, w dniach roboczych w sprawie niniejszego zapytania są:
 5. Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 34.
 6. Justyna Piszczatowska tel. 87 427 59 36.

 VIII. Termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
 2. Zamawiający, na co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym na termin składania ofert.

 IX. Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego i powinna zawierać wymagane oświadczenia wymienione w dziale V.
 3. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny.
 4. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
 5. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
 6. Oferty powinny być jednoznaczne.
 7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.
 8. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczone za zgodność przez tego Wykonawcę.
 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.

 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zarządcy/Administratora Zamawiającego na adres:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

 

OFERTA CENOWA
„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 5  w Węgorzewie”

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządcy/Administratora Zamawiającego w Węgorzewie przy Bolesława Chrobrego 4; w Sekretariacie do dnia 27.02.2017 r.  do godz. 1200
 2. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert. W sytuacji takiej Wykonawca musi:
 • pisemnie powiadomić Zarządcę/Administratora Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo, jako koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
 • oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 - 5.
 • W przypadku zmiany przez Wykonawcę oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „zmiana oferty”.
 • Wszystkie wymagania stawiane ofercie cenowej dotyczą również oferty zmienionej.

 XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cenę oferty należy podać, jako cenę ryczałtową w wartości netto i brutto.
 2. Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w Rozdziale II i jej nieujęcia w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zapytania cenowego, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty, (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ, projektu organizacji ruchu, i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 XII. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.

 

 1. Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie, następującym kryterium: najniższa cena.

Cena oferty brutto – waga -100%.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:

 1. Przedłoży aktualną kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII zapytania cenowego.
 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przedstawi kosztorysu na podstawie, którego dokonał wyceny oferty Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy spośród pozostałych ofert, która (stosownie do trybu lub zastosowanych kryteriów) zawiera najniższą cenę, chyba, że upłynął termin związania ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.

 XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji, jakości.
 2. Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
 3. Zabezpieczenie powinno być wniesione w pieniądzu.
 4. Zabezpieczenie wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.:………………………………………………………………..
 1. Zwrot takiego zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jakości nie przekroczy 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, jakości.

 XIV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Warunki umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania cenowego.

 XV. Informacje na temat Podwykonawców

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 XVI. Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 i 3a - Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji Zamówienia i wykaz robót budowlanych.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Załącznik nr 5 – raport termograficzny – wszelkie informacje ujęte w raporcie termograficznym powinny zostać ujęte w złożonej ofercie cenowej.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR