Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 27 marca 2017 r.

CeM-2017/1529/W1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.

II. Zakres zamówienia:

1.1 Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 2:

 • Wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 • Oznakować znakami zgodnymi z polskimi normami miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

1.2 Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 5:

Wymiana tablicy elektrycznej na klatce schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej polegająca m.in. na:

 • Wymiana obecnej szafki licznikowej na nową wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.
 • Wymiana głównych zabezpieczeń budynku.
 • Montaż wyłącznika p.poż. z dwoma przyciskami wyzwalającym przy klatkach schodowych.
 • Oznakować znakami zgodnymi z polskimi normami miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Wymiana zabezpieczeń obwodów administracyjnych.
 • Wykonanie pomiarów ochronnych w zakresie wymienionej tablicy.
 • Prace związane z zmianą miejsca instalacji liczników energii elektrycznej należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.

1.3 Wspólnota Mieszkaniowa Bema 8

 • Modernizacja oświetlenia klatek schodowych, polegająca na montażu energooszczędnych czujek LED w częściach wspólnych budynku tj. na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych oraz korytarzach strychu na napięcie 24V.
 • Kompleksowa wymiana instalacji domofonowej na klatkach schodowych (wraz z wymianą panela domofonowego oraz w razie konieczności - słuchawek w lokalach mieszkalnych).

 UWAGA!!! prosimy, aby ofertę cenową złożyć w dwóch wariantach cenowych tj. system analogowy oraz system cyfrowy.

1.4 Wspólnota Mieszkaniowa 11- go Listopada 26

 • Modernizacja oświetlenia klatek schodowych, polegająca na montażu energooszczędnych czujek LED na klatkach schodowych.

1.5 Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 5:

 • Wymiana WLZ od złącza do tablic licznikowych na klatkach schodowych,
 • Wymiana zabezpieczeń lokalowych na zabezpieczenia typu S,
 • Wykonanie dwóch tablic licznikowych przy drzwiach wejściowych do klatek (z przewidzianym miejscem na instalacje domofonową) – sprowadzenie liczników lokatorskich na poszczególnych klatkach schodowych do jednej tablicy licznikowej,
 • Wykonanie WLZ lokalowych od liczników do poszczególnych mieszkań,
 • Przy wymianie WLZ lokalowych należy wykonać instalację domofonową do poszczególnych mieszkań,
 • Wyposażenie budynku w wyłącznik p.poż. – lokalizacja przycisków wyzwalających przy wejściu do klatek schodowych.
 • Oznakować znakami zgodnymi z polskimi normami miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Modernizacja oświetlenia części wspólnych budynku polegająca na:
 • wymianie oświetlenia w pomieszczeniach piwnicy – komórki lokatorskie (włącznik + oprawa)
 • wymianie oświetlenia na strychu (wymiana opraw oraz włączników).
 • wymianie oświetlenia na klatkach schodowych (oprawy z mikrofalowym czujnikiem ruchu).
 • montaż 2 szt. opraw na zewnątrz budynku- z zastosowanemu czujników ruchu (do zewnętrznego oświetlenia).
 • wymianie oświetlenia w korytarzach piwnic (oprawy z mikrofalowym czujnikiem ruchu).
 • UWAGA!!! – instalacja oświetlenia piwnicznego z zastosowaniem 24V
 • Oprawy i włączniki w piwnicy i strychu wykonać, jako hermetyczne.
 • Prace związane z zmianą miejsca instalacji liczników energii elektrycznej należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.

Wariant dodatkowy:

 • Montaż instalacji domofonowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (łącznie z systemem słuchawkowym w każdym lokalu mieszkalnym).

UWAGA!!! prosimy, aby ofertę cenową złożyć w dwóch wariantach cenowych tj. system analogowy oraz system cyfrowy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie z fakturowaniem na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni )

 IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia.

 V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania oraz w rozbiciu na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), 1200

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR