Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 lutego 2018 |
Imieniny: Eleonory, Feliksa, Kiejstusa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
07
lutego
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
25
stycznia
Zapytanie ofertowe - Zasoby komunalne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”

Termin składania ofert:
6 lutego 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Zestawienie złożonych ofert cenowych.
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/1588/W1                                   

Węgorzewo, dnia 03 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.

 

II. Zakres zamówienia:

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3- go Maja 15A:

 • posadowienie wiaty śmietnikowej (uwzględnić dogodne dojście do wiaty oraz wyłożenie polbruku pod wiatą) – lokalizacja oraz model wiaty śmietnikowej do omówienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wyłożenie chodnika z polbruku przy wejściu do klatki schodowej (kostka brązowa),
 • odmalowanie ogrodzenia wraz z cokołem od strony frontowej budynku.

UWAGA!!!

Do przedłożonej oferty cenowej prosimy o przedłożenie ilustracji graficznej wiaty śmietnikowej

 

 

 2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 9

 • Otynkowanie i pomalowanie kominów ponad dachem
 • Zakup i montaż ław kominiarskich - 5 szt.
 • Zabezpieczenie wlotów kominów siatką przed ptakami.
 • Montaż drabiny dachowej na ścianie elewacyjnej budynku (ściana szczytowa przy wejściu tylnym do II klatki schodowej).

 

 

 3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3- go Maja 10:

 • Remont/ konserwacja pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich.

UWAGA!!!

Powyższe prace mają na celu m.in. eliminację powstawania zacieków w lokalu mieszkalnym nr 10 zachodzi duże prawdopodobieństwo wymiany wełny mineralnej docieplenia pokrycia dachowego.

 

 

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jasna 7:

 • Prace budowlane polegające na wykonaniu kompleksowego odwodnienia budynku, w tym m.in.
 • wykonania izolacji pionowej budynku,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wyprofilowanie gruntu – eliminacja spływu wód opadowych pod budynek Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11- go Listopada 26:

Częściowy remont dachu budynku polegający m.in. na:

 • zabezpieczeniu miejsc przedostawania się ptaków
 • wykonanie podbitki

UWAGA!!!

Należy przewidzieć również oględziny strychu budynku oraz rynien i rur spustowych (zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w rynnach i rurach spustowych zostały zamontowane śruby utrudniające swobodny przepływ wód opadowych).

 

 

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 2:

 • odświeżenie tynków w piwnicy malowanie/białkowanie

 

 

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przesiedleńcza 1:

 • Naprawa łącznika przy garażach (likwidacja pęknięcia).
 • Konserwacja tynków elewacji (likwidacja odprysku tynku elewacyjnego przy balkonie przynależnym do lokalu nr 12).

 

 

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 15:

 • naprawa elewacji budynku (od strony frontowej na ostatniej kondygnacji).
 • naprawa popękanych ścian wiatrołapu III klatki.
 • doszczelnienie wiatrołapu II klatki .

 

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych (w przypadku braku zainteresowania wykonaniem robót budowlanych na poszczególnym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej – prosimy o wykreślenie pozycji z tabelki zawierającej szacunkową wartość wykonania poszczególnych zadań).
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie z fakturowaniem na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie kosztorysu powykonawczego oraz po uwzględnieniu: szacunkowego kosztu wykonania prac oraz stawki roboczogodziny ujętej na postawie złożonej oferty cenowej, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 9. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia.

 

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że oferowana stawka roboczogodziny zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów – bez kosztów zakupu materiałów i zastawianego przy zleceniu sprzętu).
 3. Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: stawka roboczogodziny 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie_branża budowlana.pdf)zapytanie_branża budowlana.pdf[ ]1569 kB
Pobierz plik (załacznik.pdf)załacznik.pdf[ ]637 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR