Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 25 kwietnia 2017 r.

CeM-2017/1911/W2 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Teatralna 24 w Węgorzewie”, polegająca na:

 

II. Zakres zamówienia:

 

 • Wymiana stolarki drzwiowej pomiędzy poszczególnymi korytarzami (zamawiający oczekuje, aby stolarka drzwiowa była z PCV, wymiary – dobrać tak aby zabudowany został cały otwór, montowane drzwi powinny być przeszklone w systemie góra –dół),
 • Przycieranie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną sufitów,
 • Ściany klatki schodowej odpowiednio przygotować i położyć tynk „natryskowy” na wysokości od posadzki do sufitu,
 • Wykonać wymianę drzwi wejściowych do piwnicy (drzwi z płyty z klamką od strony wewnętrznej, na zewnątrz gałka),
 • Wykonanie zabudowy wodomierzy indywidualnych zlokalizowanych na klatce schodowej (przy zastosowaniu drzwiczek umożliwiających odczyt wodomierza i przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniu),
 • Wykonanie zabudowy pionów kanalizacyjnych PCV (przy zastosowaniu zabudowy umożliwiającej przeprowadzenie prac konserwacyjnych na instalacji – możliwość bezinwazyjnego otwarcia zabudowy),
 • Wymiana lamp na klatce schodowej do lokalu nr 29 (zmniejszyć aktualną ilość lamp do 14 szt. + 3 lampy zewnętrzne - nie ledowe). Montaż opraw oświetleniowych z mikrofalowym czujnikiem ruchu wraz z dostosowaniem instalacji pod nowe oprawy.
 • Pomalowanie barierek schodowych na klatkach oraz montaż pochwytów PCV na poręczach,
 • Wymiana uszkodzonych drzwiczek tablic elektrycznych,
 • Konserwacja i pomalowanie zabudowy/skrzynek elektrycznych na klatce schodowej oraz innych elementów metalowych występujących na klatce schodowej.
 • Demontaż „drugich” drzwi wejściowych do poszczególnych klatek schodowych, łącznie z demontażem futryn i obróbką ścian po zdemontowanych drzwiach,
 • Przeszlifowanie posadzki w korytarzach i usunięcie ubytków,
 • Renowacja drzwi oraz wymiana wkładki wraz z klamką (drzwi znajdujące się przy składach – wejście pod schodami),
 • Zamontowanie gniazd 220V na korytarzach wraz z doprowadzenie instalacji elektrycznej (2 szt. na korytarz) na wysokości 180 cm lub wyżej.

 

UWAGA!!!

Dobór wszelkiej kolorystki stosowanych materiałów (farb tynków), rodzaj opraw oświetleniowych oraz drzwi do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. 380 z późn. zm.) Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie ww. zadania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Modernizacja klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 24 w Węgorzewie”.
 8. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 11 maja 2017 r. (czwartek), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4,11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
Załączniki:
Pobierz plik (załącznik nr 1_druk oferty.pdf)załącznik nr 1_druk oferty.pdf[ ]133 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR