Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/2396/W2                                   

Węgorzewo, dnia 29 maja 2017 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako podmiot pełniący funkcję Zarządcy Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.

Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie

polegającej m.in. na:

 

I. Zakres prac objętych zapytaniem

  1.1 Wspólnota Mieszkaniowa Jana Pawła II 2:

 • Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z zewnętrznym przyciskiem wyzwalającym – 2 sztuki.
 • Oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Należy przewidzieć, że zbicie którejkolwiek szybki z wyłącznika p.poż. – odłącza zasilane całego budynku.
 • Uzyskanie ewentualnych uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. – leży po stronie Wykonawcy oraz jest uwzględnione w oferowanej kwocie wykonania zadania.

  1.2 Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 5A:

 • Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z zewnętrznym przyciskiem wyzwalającym – 3 sztuki (2 szt. dotyczą klatek schodowych, 1 szt. dotyczy kotłowni lokalnej)
 • Oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Należy przewidzieć, że zbicie którejkolwiek szybki z wyłącznika p.poż. – odłącza zasilane całego budynku oraz kotłowni budynku.
 • Uzyskanie ewentualnych uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. – leży po stronie Wykonawcy oraz jest uwzględnione w oferowanej kwocie wykonania zadania.

 

Uwaga!!!  Oferent powinien dokonać

 • Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych do wykonania elementów modernizacji instalacji elektrycznej – po uprzednim skonsultowaniu sprawy z Zarządcą budynku,
 • Dostarczenie protokołu z pomiarów ochronnych modernizowanej instalacji.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne:

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąc od daty podpisania zlecenia/umowy.

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwotach za poszczególne etapy zamówienia oraz w całkowitej kwocie za całość zadania.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Jana Pawła II 2 oraz ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

V. Termin składania ofert: do 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 1200

 

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Bartłomiej Łach, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1500),
 2. Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1500).

 

IX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie.pdf)zapytanie.pdf[ ]1187 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1.PDF)załącznik nr 1.PDF[ ]851 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR