Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 5 lipca 2017 r.

CeM-2017/2629/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Remont elewacji kotłowni ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo”

 

I. Przedmiot zamówienia:

Zakres robót związanych z remontem:

 • Roboty przygotowawcze do remontu elewacji - odbicie odparzonych tynków, usunięcie odchodzącej farby, odtłuszczenie ściany, uzupełnienie wszelkich ubytków w tynkach.
 • Przyklejenie siatki z włókna szklanego do ściany.
 • Zagruntowanie powierzchni ściany.
 • Ułożenie i pomalowanie tynku strukturalnego typu baranek (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
 • Naprawa pokrycia dachowego poprzez wyprostowanie pogiętej blachy dachowej, wymianę obróbek blacharskich nienadających się do dalszej eksploatacji.
 • Poprawienie mocowania blachy trapezowej do konstrukcji dachowej.
 • Oczyszczenie, odtłuszczenie i zagruntowanie powierzchni dachu z blachy trapezowej oraz cylindrycznych wywietrzaków.
 • Dwukrotne malowanie wcześniej przygotowanej powierzchni dachowej, wywietrzaków cylindrycznych oraz obróbek z blachy. Należy stosować farbę przeznaczoną do malowania zewnętrznych powierzchni dachowych z blachy ocynkowanej (blacha trapezowa) oraz odporną na warunki atmosferyczne.
 • Demontaż wentylatora, i zabezpieczenie miejsca po zdemontowanym wentylatorze nad pomieszczeniem agregatu prądotwórczego.
 • Wymiana skrzynki licznika energii elektrycznej.
 • Pomalowanie skrzynki gazowej wraz z rurą gazową.
 • Uzupełnienie czapki betonowej nad złączem elektrycznym, wykonanie obróbki blacharskiej czapki oraz pomalowanie drzwiczek złącza.
 • Oznakowanie skrzynki gazowej, elektrycznej i złącza zgodnie z normami.
 • Wykonanie opaski budynku od strony kościoła z polbruku o szerokości min. 40 cm.
 • Pomalowanie drzwi wejściowych do kotłowni oraz magazynu oleju opałowego.
 • Wymiana okna w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego na okno PCV uchylno-rozwierne.
 • Pomalowanie krat zabezpieczających okna prze dewastacją.
 • Wymiana uszkodzonych luxferów.
 • Uzupełnienie betonowego progu przy wejściu do pomieszczenia opałowego.
 • Oczyszczenie rynien.

 

II. Okres gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały na okres 60 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót.

 

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy remontu elewacji:

 • Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, aktualnymi normami i przepisami technicznymi,
 • Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,
 • Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
 • Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca rozbiórki pod względem BHP i p. poż. we własnym zakresie oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu,
 • Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy;
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
 • Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji miejsca remontu oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,
 • Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, miejsca remontu.

 

IV. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn,
 2. Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Zamawiającego.
 3. Wykonawca pomimo opisu przedmiotu zamówienia remontu powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz dokonać obmiarów.
 4. Oferta winna być sporządzona o samodzielnie wykonany przedmiar robót

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia stanowiący załącznik nr 2.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA - Remont elewacji kotłowni ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo” Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-5 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena brutto - 100 %.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zamawiającego – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Piotr Gajda, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Oświadczenie – zał. nr 2
 3. Projekt umowy – zał. nr 3

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]1566 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf[ ]245 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 3.pdf)Załacznik nr 3.pdf[ ]405 kB
Pobierz plik (Załączniki nr 2.pdf)Załączniki nr 2.pdf[ ]139 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR