Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2016/2773/W2

Węgorzewo, dnia 24 lipca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 – 2 szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”.

II. Zakres zamówienia:

 1. Przegląd gwarancyjny dwóch jednostek kotłowych w kotłowni przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie firmy Buderus typu GB312-160 kW.
 2. Przegląd gwarancyjny podgrzewacza firmy Buderus typu SU1000.
 3. Zakres prac do wykonania podczas przeglądu:
 • Przegląd układu automatyki kotłowni z sprawdzeniem nastaw na regulatorach.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poziomu granulatu w neutralizatorze kondensacu, ewentualna wymiana.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, układu sprawdzającego obecność płomienia, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych, jonizacyjnych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia (naczyń przeponowych – w razie konieczności wyregulować).
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.
 • Sprawdzenie poprawność montażu oraz prawidłowości działania pomp obiegowych, kotłowych oraz układu podgrzewania i dystrybucji c.w.u.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy lub przygotowania zlecenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie po wykonaniu przeglądu oraz wystawienia protokołu zwierającego wskazówki do dalszej eksploatacji.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane czynności regulacyjne okres 6 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2017 od daty podpisania

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca do oferty musi załączyć:
  • autoryzację firmy Buderus do wykonywania prac związanych z przeglądami gwarancyjnymi kotłów kondensacyjnych,
  • autoryzację firmy Grundfos do wykonywania prac związanych z przeglądami gwarancyjnymi pomp typu Magna3 i Alpha,
  • autoryzację firmy Reflex do wykonywania prac związanych  z przeglądami gwarancyjnymi,
  • wymagane uprawniania kwalifikacji w zakresie E i D grup I, II i III na wykonywanie czynności w zakresie remontów, konserwacji,
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Wykonaniu przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 – 2 szt. Zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-5 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 31 lipca 2017 r. (piątek), do godz. 1200

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % brutto.

VIII.  Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Siniuk Łukasz, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400).
 • Gajda Piotr, tel. 87 427 59 34 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

 

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR