Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/3233/W1      

Węgorzewo, dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego poza ustawą
Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot i zakres rzeczowy zapytania ofertowego

 1. Wymiana obecnego przyłącza sieci ciepłowniczej 2 x DN50 (kanał łupinowy) od komory przed budynkiem przy ul. 11-go Listopada 2 do budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 w Węgorzewie o długości kanału 72 mb. na sieć preizolowaną po trasie zaznaczonej na mapce sytuacyjnej Załącznik nr 5.
 2. Demontaż obecnego kanału łupinowego wraz z utylizacją gruzu.
 3. Demontaż sieci ciepłowniczej DN50 wykonanej w technologii tradycyjnej wraz z utylizacją starej izolacji termicznej.
 4. Przekazanie złomu stalowego (rury, kształtowniki, itp.) Zamawiającemu wraz z transportem do obiektu przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie.
 5. Wykopy do posadowienia nowego przyłącza należy wykonać tak aby zapewniał wykonie podsypki i obsypki piaskowej pod i nad rurociągami preizolowanymi o grubości min 10 cm a warstwa przykrywająca gruntem rodzimym wynosiła minimum 50 cm. Na warstwie wyrównującej z piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „SIEĆ CIEPŁOWNICZA”.
 6. Nowe przyłącze należy wykonać w technologii rur preizolowanych (izolacja standard) z systemem wykrywania nieszczelności typu impulsowego o średnicy rury przewodowej DN40.
 7. Mufy należy wykonać jako zespół złącz sieciowane radiacyjne.
 8. Włączenie do obecnej sieci ciepłowniczej należy wykonać za pomocą trójników redukcyjnych DN 125/40/125 wyposażonych w instalację wykrywania nieszczelności typu impulsowego.
 9. Za trójnikiem należy zamontować zawory odcinające preizolowane DN40 (zasilanie, powrót). Zawory należy zabudować za pomocą ulicznych żeliwnych skrzynek do zasuw z podbudową z bloczków betonowych.
 10. Należy połączyć instalację wykrywania nieszczelności z obecną instalacją zgodnie z zalecaniami i technologią producenta rur.
 11. Likwidacja obecnej komory przy budynku przy ul. 11-go Listopada 2.
 12. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu wymiany przyłącza ciepłowniczego i uzyskaniu pozytywnego protokołu z odbioru terenu przez Właściciela.
 13. Na zakończeniu przyłącza należy wykonać puszeczkę pomiarową instalacji alarmowej z wyciągnięciem do niej przewodów alarmowych.
 14. Przejścia przez przegrody należy wykonać z zastosowaniem przejść gumowych dobranych do zastosowanej technologii rur preizolowanych.
 15. Koniec sieci preizolowanej należy zakończyć rękawem termokurczliwym.
 16. W rozdzielni budynku Biblioteki należy zamontować zawory odcinające kołnierzowe oraz nawiązać się do obecnej wewnętrznej instalacji c.o. budynku.
 17. Po wykonaniu montażu przyłącza należy wykonać jego płukanie w celu usunięcia pozostałości po procesie montażu rur i kształtek.
 18. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące badania odbiorcze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego:
 19. Należy wykonać schemat z naniesionymi miejscami spawów oraz przebieg przewodów instalacji wykrywania nieszczelności.
  • próba ciśnieniowa na ciśnienie 7 bar (woda),
  • pomiary instalacji wykrywania nieszczelności,
  • próba ciśnieniowa zespołu złącz,
  • odbiór uporządkowania terenu przez Właściciela.

 II. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

 1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
 3. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
 4. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  1. organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  2. opracowanie i zatwierdzenie we właściwym Zarządzie Dróg projektu obsługi komunikacyjnej budowy,
  3. budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy,
  4. zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  5. nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
  6. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
  7. koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  8. prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
  9. uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  10. wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
  11. obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym:
   • wyznaczenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów,
   • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w  2 egz.,      
  12. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  13. w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami należy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
  14. demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową (zapytanie o cenę), zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót producenta rur, ponadto:
  1. oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  2. znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i  aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
  3. wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
 6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji postępowania.
 7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji zapytania o cenę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
 8. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
 9. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 10. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.                                                                                       

III. OKRES GWARANCJI

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do sporządzenia schematu instalacji klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej, w tym: uzgodnienia, mapy, podkłady geodezyjne, oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejącego budynku i instalacji, a także warunków technicznych dostawy mediów niezbędnych do wykonania dokumentacji (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba).
 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
 9. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań.
 10. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) budowlane oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
 11. Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 30 września 2017 r. od daty podpisania umowy.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy sieci cieplnej preizolowanej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 40 000,00 zł. każde. Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru robót) - Załącznik nr 2.
 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 że, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) niezbędne do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie sieci sanitarnych, cieplnych.

VII. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

 • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,
 • Piotr Gajda tel. 87 427 59 34.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 24.08.2017 r. do godz. 12.00.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
 • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
 • wykaz wykonanych prac tożsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 7. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.

X. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:
 2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

XV. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4,
 5. Mapa sytuacyjna – załącznik nr 5.
Załączniki:
Pobierz plik (KARTA GWARANCYJNA.pdf)KARTA GWARANCYJNA.pdf[ ]105 kB
Pobierz plik (ZAPYTANIE.pdf)ZAPYTANIE.pdf[ ]3438 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf[ ]101 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf[ ]100 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf[ ]168 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 5.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 5.pdf[ ]693 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR