Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 maja 2018 |
Imieniny: Jana, Wiktora
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
17
maja
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

Termin składania ofert:
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
14
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

Termin składania ofert:
28 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
09
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 24 października 2017 r.

CeM-2017/429/W1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie”, polegająca na:

 

II. Zakres zamówienia:

WARIANT I

 

Kompleksowy remont pokrycia dachowego:

 • Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną w kolorze ceglastym, dopasowaną rozmiarem do istniejącego ołacenia,
 • Kompleksowa wymiana obróbek blacharskich- pasów nadrynnowych, obróbek przy kominach, wiatrownic,
 • Wymiana orynnowania,
 • Demontaż i ponowny montaż akcesoriów kominowych,
 • Remont kominów ponad dachem polegający na uzupełnieniu tynków, osiatkowaniu z dodatkową warstwą kleju, otynkowaniu, pomalowaniu oraz           wymianie czapki kominowej (4 szt.)
 • Wymiana wyłazów dachowych (2 szt.),
 • Likwidacja luksferów łazienkowych i wstawienie veluksów do łazienek lokali poddaszowych (2 szt.),
 • Likwidacja kukułek dachowych (8 szt.),
 • Konserwacja instalacji odgromowej na dachu (ewentualna wymiana części instalacji),
 • Przewidzieć wymianę częściowego odeskowania dachu,
 • Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.

 

WARIANT II

Kompleksowy remont elewacji:

 • Kompleksowa modernizacja elewacji budynku- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu grubości 12cm, kołkowanie, wtapianie siatki, wykonanie struktury elewacyjnej w kolorze uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Wykonanie izolacji pionowej fundamentu masą bitumiczną od strony ulicy wraz z opaską betonową szerokości minimum 0,6 m,
 • Wymiana okienek piwnicznych na okna PCV (16 szt.),
 • Odłączenie zasilania energii elektrycznej od garaży (likwidacja instalacji napowietrznej).

 

UWAGA!!!

Dobór wszelkiej kolorystki stosowanych materiałów do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. 380 z późn. zm.) Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2018 r.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne warianty (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Mickiewicza 2 w Węgorzewie”.
 9. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 r. (piątek), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

 VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. (piątek) do godz. 1200.

 

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).
 • Bartłomiej Łach,           87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie M2.pdf)zapytanie M2.pdf[ ]1364 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1.pdf)załącznik nr 1.pdf[ ]627 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR