Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 maja 2018 |
Imieniny: Jana, Wiktora
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
17
maja
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

Termin składania ofert:
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
14
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

Termin składania ofert:
28 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
09
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2018/990/W1      

Węgorzewo, dnia 14 marca 2018 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania: „Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie”

       I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot i zakres rzeczowy zapytania ofertowego

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie”,

 1.2. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Dostawa siedmiu nowych zestawów komputerowych oraz czterech notebooków,

b) Komputery muszą spełniać wszystkie niżej wskazane minimalne wymagania techniczne:

Obudowa

-Mini tower (czarna), o maksymalnych wymiarach:              

wysokość:  360 mm,                                      

szerokość: 160 mm,                                                   

głębokość: 300 mm;

Płyta główna

-Kompatybilna z pozostałymi podzespołami;

-Zintegrowana karta dźwiękowa;

- Port RJ-45;

Karta sieciowa

-10/100/1000 Mb/s

-WiFi 802.11 b/g/n

-Bluetooth

Procesor

-Zainstalowany jeden procesor 4-rdzeniowy w architekturze x64, 14nm o częstotliwości taktowania, co najmniej 3 GHz, osiągający wynik min. 7407 w testach wydajności PassMark - CPU Mark dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net;

Napęd optyczny

DVD-R, czytnik kart pamięci

Pamięć RAM

-Zainstalowane 8 GB pamięci RAM typu DDR4, 2400Mhz       w jednej kości

-minimum 2 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa pamięci RAM DDR4-2400;

Dyski twarde

-Zainstalowany jeden dysk twardy SSD o pojemności, co najmniej 1 TB;

Porty

-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA i HDMI;

-6x USB, w tym minimum 2x USB 3.0 (Co najmniej 2 porty na panelu przednim). Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express komputera;

Zasilanie, chłodzenie

-zasilacz o mocy maksymalnej 240W lub więcej;

Akcesoria

- Monitor 23.8’’, o proporcjach 16:9, LED (złącza HDMI i VGA), zintegrowane głośniki,  jasność 250 cd/m2, kontrast statyczny 3000:1, czas reakcji 4ms;

- klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa;

Dołączone oprogramowanie

-Windows 10 Pro pełna licencja, wersja polska;

- Microsoft Office 2016 wersja polska;

Gwarancja

-3 lata gwarancji producenta;

Dokumentacja, inne

-Elementy, z których zbudowane są komputery muszą być produktami producenta tych komputerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta komputera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty).

-Komputer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta komputera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;

-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego komputera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;

 -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera;

- Komputery kompatybilne z drukarkami SHARP;

c) Notebooki muszą spełniać wszystkie niżej wskazane minimalne wymagania techniczne, oraz być tego samego producenta, co komputery stacjonarne:

Parametr

Minimalne wymagania

Wyświetlacz

-Przekątna 15,6 cala;

-Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD);

-Matowa powłoka matrycy;

Procesor

-Zainstalowany jeden procesor 2-rdzeniowy 4-wątkowy w architekturze x64, 14nm o częstotliwości taktowania, co najmniej 3 GHz;

Pamięć RAM

-Zainstalowane 8 GB pamięci RAM typu DDR4, 2400Mhz w jednej kości

-minimum 2 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa pamięci RAM DDR4-2400;

Dyski twarde

-Zainstalowany jeden dysk twardy SSD o pojemności, co najmniej 256 GB;

Porty

-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

-minimum 1x USB 3.0.

Akcesoria

-Torba na laptopa przewieszana przez ramię;

Napęd optyczny

DVD-Super Multi DL;

Dołączone oprogramowanie

-Windows 10 Pro pełna licencja, wersja polska;

- Microsoft Office 2016 wersja polska;

Gwarancja

-minimum 3 lata gwarancji producenta;

Dokumentacja, inne

-Elementy, z których zbudowane są notebooki muszą być produktami producenta tych komputerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta komputera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty).

-Notebook musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta komputera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;

-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego komputera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera;

       II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert części
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
 7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w systemach informatycznych.

      III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy: 1 miesiąc.

      IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

       2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2.         V. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

Maciej Rutkowski tel. 87 427 59 34 w godz. 8:00-14:00,

Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33 w godz. 8:00-14:00.

       VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 26.03.2018 r. do godz. 12.00.

      VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

b) oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

c) specyfikację zaproponowanego rozwiązania z podaniem wszystkich danych technicznych w kolejności jak w tabelach w rozdziale I, pkt 1, ppkt. 1.2.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 7. Oferty niespełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową.

      VIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

       IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cenę oferty należy podać, jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, pełnienia nadzoru autorskiego oraz rękojmi za wady.

       X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

      XI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:
 2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo 

     XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

     XIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2,
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3

 


Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]3076 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK-NR-1.pdf)ZAŁĄCZNIK-NR-1.pdf[ ]95 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK-NR-2.pdf)ZAŁĄCZNIK-NR-2.pdf[ ]172 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK-NR-3.pdf)ZAŁĄCZNIK-NR-3.pdf[ ]148 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR